קידושין דף עה

דף עה עמוד א
* אלמנת עיסה (=אלמנת ספק חלל) - פסולה לכהונה (לדעת כולם).
* ארוסה שהתעברה ולא ידוע ממי - נחלקו האמוראים אם הולד ממזר.
* למרות שלגר ולצאצאיו מותר להתחתן עם ממזרת - הרי שמשלב מסויים חכמים אסרו לו להתחתן עם ממזרת מחשש שיחשבו שהוא ישראל שנושא ממזרת (לת"ק: מלאחר 10 דורות, ולדעת יש אומרים: משישתקע שם עבודת כוכבים ממנו).

דף עה עמוד ב
* בברייתא (בעמוד א) מובא שרבי אלעזר סובר שכותי לא ישא כותית, ובגמרא מובאים כמה הסברים לדין זה.
* לדעת רבי ישמעאל: עובד כוכבים ועבד שבאו על הכהנת ועל הלויה ועל בת ישראל - פסלוה מן הכהונה.
* יש 3 דעות מה המעמד של הכותים ושל הכהנים המוזכרים בפסוק (במלכים ב') שנטמעו בכותים.