קידושין דף עד

דף עד עמוד א
* שלשה נאמנין להעיד על אחד מהתאומים שהוא הבכור: המיילדת (לאלתר בלבד), אמו (כל שבעה ימים ראשונים ללידה), אביו (לעולם).
* היתה מעוברת ואמרו לה מה טיבו של עובר זה, אמרה להם מאיש פלוני (שהוא כשר ומיוחס) הוא - רבן גמליאל ור' אליעזר אומרים נאמנת (וכך פסק שמואל), ורבי יהושע חולק.
* המשנה המובאת בעמוד זה ממשיכה לבאר אם ואיזה פסולים מותרים להנשא זה לזה.

דף עד עמוד ב
* גיורת פחותה מבת 3 שנים ויום אחד - נחלקו התנאים אם אסורה לכהן.
* 4 אמוראים מנסים לפרש את המשנה (שבעמוד א), ורק הפירוש האחרון לא נדחה.
* איזהו ממזר? לדעת רבי יהושע כל שנולד מאיסור ביאה שחייבים עליו מיתת בית דין, ולדעת שמעון התימני אפילו אם חייבים עליו כריתות, ולדעת רבי עקיבא אפילו אם חייבים עליו רק לאו.