קידושין דף עא

דף עא עמוד א
* בימי רבי ובימי רבי פנחס ביקשו לקבוע שהדין יהיה הפוך - שבבל תהיה עיסה לארץ ישראל, וכל בן ארץ ישראל שירצה לישא אישה ממשפחת בבל יצטרך לבדוק אחר יחוסה - אך הם מנעו זאת.
* מדין תורה אין עוף צריך שחיטה כדי להתירו באכילה (אלא די בשפיכת דמו).
* משפחה שנטמעה (מחמת שלא נודע פסולה) - נטמעה.
* הגמרא מפרטת את מי מלמדים חכמים את הקריאה הכתיבה והפירוש של שם השם שבן ארבע אותיות שתים עשרה אותיות וארבעים ושתים אותיות.

דף עא עמוד ב
* הגמרא מספרת על אמוראים שלא נשאו אישה מחשש לייחוסם.
* משפחה בבבל ששותקת (ולא רבה) הרי זה סימן שהיא משפחה כשרה.
* אם ראית שני בני אדם (או שתי משפחות) שמתגרים זה בזה - שמץ פסול יש באחד מהם ואין מניחים אותו להידבק אחד בחברו.
* בבל - בריאה (מיוחסת ונקייה), מישון - מתה (ממזרים גמורים כולם), מדי - חולה (רובם כשרים ומיעוטם פסולים), עילם - גוססת (רובם פסולים ומיעוטם כשרים).
* הגמרא מבררת עד היכן הם הגבולות של בבל (לעניין דיני יוחסין).