קידושין דף עא

דף עא עמוד א
* בימי רבי ובימי רבי פנחס ביקשו לקבוע שהדין יהיה הפוך - שבבל תהיה עיסה לא"י, וכל בן א"י שירצה לישא אשה ממשפחת בבל יצטרך לבדוק אחר יחוסה - אך הם מנעו זאת.
* מדין תורה אין עוף צריך שחיטה כדי להתירו באכילה (אלא די בשפיכת דמו).
* הגמ' מפרטת את מי מלמדים חכמים את הקריאה הכתיבה והפירוש של שם השם שבן 4 אותיות 12 אותיות ו42 אותיות.

דף עא עמוד ב
* אם ראית 2 בני אדם (או 2 משפחות) שמתגרים זה בזה - שמץ פסול יש באחד מהן ואין מניחין אותו לידבק אחד בחבירו.
* בבל - בריאה (מיוחסת ונקייה), מישון - מתה (ממזרים גמורים כולם), מדי - חולה (רובם כשרים ומיעוטן פסולין), עילם - גוססת (רובן פסולין ומיעוטן כשרין).
* הגמ' מבררת עד היכן הם הגבולות של בבל (לענין דיני יוחסין).