קידושין דף ע

דף ע עמוד א
* כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו - מעלה עליו הכתוב כאילו חרשו לכל העולם כולו וזרעו מלח.
* כל הנושא אשה לשום ממון - יהיו לו בנים שאינן מהוגנים.
* כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו - אליהו כופתו והקב''ה רוצעו.
* כל הפוסל (אחרים) - במומו פוסל (היינו, שהוא עצמו יש לו מום זה).
* כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבור - אסור בעשיית מלאכה בפני שלשה (כי זה לא מכובד למעמדו).
* קול באשה ערוה.

דף ע עמוד ב
* אין שואלין בשלום אשה (שאיננה אשתו) כלל (כיון שמרגיל לבה ודעתה אצלו).
* רב היה מלקה את מי שציער את שליח בית דין.
* אם ראית כהן שנוהג בעזות מצח אל תהרהר אחריו שמא יש פסול במשפחתו, כיון שדרכם של הכהנים לנהוג בעזות.
* כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו - כשהקב''ה משרה שכינתו, מעיד על כל השבטים (שהם משלו) ואין מעיד עליו.
* קשים גרים לישראל כספחת.