קידושין דף ע

דף ע עמוד א
* כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו - מעלה עליו הכתוב כאילו חרשו לכל העולם כולו וזרעו מלח.
* כל הנושא אישה לשום ממון - יהיו לו בנים שאינם מהוגנים.
* כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו - אליהו כופתו והקב"ה רוצעו.
* כל הפוסל (אחרים) - במומו פוסל (היינו, שהוא עצמו יש לו מום זה).
* כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבור - אסור בעשיית מלאכה בפני שלושה (כי זה לא מכובד למעמדו).
* אין משתמשים באישה.
* קול באישה ערוה.

דף ע עמוד ב
* אין שואלים בשלום אישה (שאינה אשתו) כלל (כיון שמרגיל לבה ודעתה אצלו).
* רב היה מלקה את מי שציער את שליח בית דין.
* לדעת רבי אלעזר: אם ראית כוהן שנוהג בעזות מצח - אל תהרהר אחריו שמא יש פסול במשפחתו, כיון שדרכם של הכוהנים לנהוג בעזות.
* כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו - כשהקב"ה משרה שכינתו, מעיד על כל השבטים (שהם משלו) ואין מעיד עליו.
* כשהקב"ה משרה שכינתו - אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל.
* קשים גרים לישראל כספחת.