קידושין דף סה

דף סה עמוד א
* היא אומרת "קדשתני", והוא אומר "לא קדשתיך" - הוא מותר בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו, ומבקשים ממנו לתת לה גט, ואם נתן לה גט ללא שביקשו ממנו הרי שגילה דעתו שאכן באמת קידשה ולכן כופים אותו לתת לה כתובה.
* המקדש אישה בעד אחד - אין חוששים לקידושיו (ואפילו שניהם מודים לדברי העד, לדעת שמואל).

דף סה עמוד ב
* הגמרא ממשיכה לעסוק בסוגיית "המקדש בעד אחד" ומביאה מחלוקת אמוראים אם הקידושין חלים או לא.
* בדיני ממונות: הודאת בעל דין כמאה עדים.
* בדיני ממונות: אם שניהם מודים, נאמנים ללא עדים. ("לא איברו סהדי אלא לשקרי").
* אמר לו עד אחד "אכלת חלב" והלה שותק - נאמן, אמר לו עד אחד "נטמאו טהרותיך" והלה שותק - נאמן.