קידושין דף ס

דף ס עמוד א
* הגמרא מקשה ממשנה במסכת גיטין על רבי יוחנן, הסובר שאם אמר לאישה "הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר שלושים יום" ובא אחר וקידשה בתוך שלושים יום שמקודשת לכולם וצריכה גט מכולם, ומתרצת.
* נתן לאישה פרוטה ואמר לה "הרי את מקודשת לי על מנת שאתן לך מאתיים זוז" ולאחר זמן מה נתן לה מאתיים זוז - נחלקו האמוראים אם מקודשת משעת נתינת הפרוטה או משעת נתינת המאתיים זוז.

דף ס עמוד ב
* אדם האומר שיחולו מעשיו על מנת שיתקיים תנאי מסוים - לדעת רב יהודה: רבי סובר שהרי הוא כאומר בפירוש שיחולו מעשיו מעכשיו וחכמים חולקים עליו, ולדעת רבי יוחנן: חכמים סוברים כמו רבי.
* "כח דהיתירא עדיף".
* האומר לאישה "הרי את מקודשת לי על מנת שיש לי מאתיים זוז / על מנת שיש לי בית כור עפר" - אם לא ידוע בבירור שיש לו מקודשת מספק כיון שייתכן שיש לו.