קידושין דף נב

דף נב עמוד א
* בכל מחלוקות אביי ורבא הלכה כרבא, למעט 6 מקרים (והסימן הוא: יע"ל קג"ם).
* רב למד מהמשנה (שבדף נ עמוד ב) 3 הלכות: המקדש בפירות שביעית מקודשת, המקדש בגזל אינה מקודשת (ואפילו בדבר שגזל ממנה), אשה יכולה להיות שליחה של חבירתה לקבל עבורה קידושין ואפילו אם מקבלת היא עבורה קידושין מבעלה שעל ידי שליחות זו תיעשה צרות זו לזו.

דף נב עמוד ב
* אם נשתדך עם האשה ולאחר מכן גזל ממנה חפץ וקידש אותה בחפץ זה - מקודשת (כי מחלה על הגזילה).
* כהן המקדש אשה בחלקו שניתן לו עם שאר הכהנים בקרבנות - לא מקודשת לדעת רבי מאיר ורבי יוסי, אך רבי יהודה חולק.