קידושין דף מח

דף מח עמוד א
* לדעת שמואל: המוכר שטר חוב (שמישהו חייב לו) לחבירו (למישהו אחר), ולאחר המכירה מחל המוכר (או יורשו) על החוב, הרי זה מחול.
* האומר לחברו "מנה לי בידך תנהו לפלוני", אם אמר זאת כשעמדו שלשתן יחדיו - קנה.
* הגמרא מנסה פעמיים בעמוד זה [בנוסף לפעמיים מהדף הקודם] לתלות את דינו של רב (הסובר שהמקדש במלוה אינה מקודשת) במחלוקת תנאים, אך דוחה זאת.

דף מח עמוד ב
* המקדש במלוה שיש לו עליה ובנוסף לכך נותן לה פרוטה - נחלקו התנאים אם מקודשת (כי דעתה על הפרוטה) או לא (כי דעתה על המלוה).
* ר"ש ורשב"ג ור"א סוברים שאם אומר אדם לשליח לעשות עבורו דבר קל, ועשה השליח דבר קשה יותר - אין זה שינוי מדעת המשלח, שלא נתכוין המשלח אלא להראות לשליח מקום להקל בשליחותו.