קידושין דף מז

דף מז עמוד א
* אם אמר לאשה "הרי את מקודשת לי באלו" ואח"כ נתן לה כמה תמרים - מקודשת, אפילו אם אוכלת את התמרים הראשונים קודם שקיבלה את האחרונה.
* רב סובר שהמקדש במלוה אינה מקודשת (בגלל ש"מלוה להוצאה ניתנה").
* הגמרא דחתה את האפשרות שדברי רב הנ"ל הם מחלוקת תנאים, ולאחר מכן הגמרא הקשתה על דברי רב ותירצה (בעמוד הבא).

דף מז עמוד ב
* השואל קורדום מחבירו להשתמש בו, והתחיל להשתמש בו - קנאו לענין זה שאין המשאיל יכול לחזור בו.
* הגמרא מנסה שוב לתלות את דברי רב הנ"ל במחלוקת תנאים (אחרת), אך דוחה אפשרות זו.
* אדם המוכר לחבירו שטר חוב שיש לו על אחרים - לדעת רבי די בכך שימסור לקונה את שטר החוב, אך לדעת חכמים צריך גם לכתוב שטר נוסף על מכירה זו.