שבת דף עד

דף עד עמוד א
* כל מלאכה שהיתה במשכן, אף שיש עמה מלאכה אחרת שנעשתה במשכן והיא דומה לה, מנו אותה כשני אבות מלאכה.
* בברייתא נאמר: "היו לפניו מיני אוכלין בורר ואוכל בורר ומניח ולא יברור ואם בירר חייב חטאת" - וחמשה אמוראים נחלקו בביאור הברייתא.
* לדעת חזקיה: הבורר תורמוסים מתוך פסולת שלהן - חייב.

דף עד עמוד ב
* החותך תרדים לחתיכות דקות, והמבקע עצים לחתיכות דקות - חייב משום טוחן.
* התנא של המשנה (של ל"ט אבות מלאכה) פירט את המלאכות לפי סדר עשיית הפת ("סידורא דפת"), ולכן במקום "בישול" שנה "אופה".
* מי שהשליך יתד לח לתנור חם על מנת לייבשו - חייב משום מבשל.
* מי שהתיך זפת - חייב משום מבשל.
* הגמרא מביאה כמה אופנים שחייבים בהם כמה חטאות על מעשה אחד.
* הטווה צמר שעל גבי בהמה בשבת - לדעת רבי יוחנן חייב שלוש חטאות, ולדעת רב כהנא פטור.
* הגמרא מבררת היכן היו במשכן מלאכת קושר ומלאכת מתיר ומלאכת הקורע על מנת לתפור.