גיטין דף עד

דף עד עמוד א
* האומר לאשתו "הרי זה גיטך ע''מ שתתני לי 200 זוז" - לדעת רב הונא הגירושין חלים מיד ובתנאי שתתן לו 200 זוז, ולדעת רב יהודה הגירושין יחולו בפועל רק מהרגע שבו תתן לו 200 זוז.
* באופן דומה נחלקו רב הונא ורב יהודה במקרה בו אמר לאשה "הרי את מקודשת לי על מנת שאתן לך 200 זוז".
* לדעת רב יהודה רבי סובר ש"כל האומר 'על מנת' כאומר 'מעכשיו' דמי" וחכמים חולקים עליו (וכך סובר רב יהודה), אך לדעת רבי יוחנן חכמים לא חולקים על רבי.

דף עד עמוד ב
* האומר לאשתו "הרי זה גיטך ע"מ שתתני לי איצטליתי (סוג של בגד)" ואבדה איצטליתו - נחלקו ת"ק ורשב"ג אם יכולה לתת לו את דמי האיצטלית ובכך תהיה מגורשת.
* האומר לאשתו "הרי זה גיטך ע''מ שתתני לי 200 זוז" וחזר ואמר לה "מחולים לך" - אינה מגורשת.