גיטין דף סה

דף סה עמוד א
* אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג.
* הבן לא רשאי (מתקנת חכמים) למכור קרקעות שירש מאביו עד שיהא בן 20.
* קטנה לא יכולה למנות שליח שיקבל גט מבעלה.
* האומר לשלוחו 'תן גט זה לאשתי במקום פלוני' ונתנו לה במקום אחר - פסול, אך במקרה שהאשה אמרה לשליחה 'התקבל לי גיטי במקום פלוני' וקיבלו לה במקום אחר - לדעת ת"ק פסול ולדעת ר' אלעזר כשר.

דף סה עמוד ב
* האומר לשלוחו ערב לי (עירוב תחומין) בתמרים ועירב לו בגרוגרות - לדעת ברייתא אחת עירובו עירוב ולדעת ברייתא שניה אין עירובו עירוב (ונחלקו רבה ורב יוסף כיצד ליישב את הברייתות).
* במשנה ובברייתא מובאות לשונות שמתפרשים כציווי הבעל לכתוב גט ולשונות שלא מתפרשים כציווי הבעל לכתוב גט, ובגמרא מובאות ספקות בנוגע ללשונות נוספים.