גיטין דף סב

דף סב עמוד א
* אין עודרין עם העכו''ם בשביעית ואין כופלין שלום לעובד כוכבים (כי מפני דרכי שלום מספיק פעם אחת).
* לא יכנס אדם לביתו של עובד כוכבים ביום חגו ויתן לו שלום, מצאו בשוק נותן לו בשפה רפה ובכובד ראש.
* אסור לו לאדם שיטעום כלום עד שיתן מאכל לבהמתו.

דף סב עמוד ב
* פרק שישי (המתחיל בעמוד זה) חוזר לעסוק בענייני שליחות בגט.
* הגמרא מסיקה שלא ניתן ללמוד מהמשנה שבתחילת הפרק אם האומר לחבירו 'הולך' אם הריהו כאומר 'זכה'.
* למסקנת הגמרא, גם איש וגם אשה יכולים להיות שליח להולכה או שליח לקבלה.