גיטין דף נט

דף נט עמוד א
* רב היה במניין של רבי (במניין שתיקנו שכל הקודם ליקח זכה) והתחילו את ההצבעה ממנו.
* מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד (משעמד בגדולה), וכן מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד.
* חכמים תיקנו ש"הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין" כדי שאנשים ימכרו לו אוכל וכדו'.
* רב יימר ומר בר רב אשי נחלקו אם מתנה של פעוטות חלה או לא.
* המשנה בסוף העמוד (וכך עד סוף הפרק) מונה דברים שתיקנו חכמים מפני דרכי שלום.

דף נט עמוד ב
* הגמרא מביאה דעות שונות למקור לדין האמור במשנה ש"כהן קורא ראשון ואחריו לוי".
* "וקדשתו" (לכהנים) - לכל דבר שבקדושה: לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון.
* כהן עולה לתורה ראשון ואח"כ לוי ואח"כ ישראל, אך ביום חול רשאי כהן/לוי לחלוק כבוד לרבו או למי שגדול ממנו.
* אם אין שם כהן - "נתפרדה החבילה" (ולא עולה הלוי).
* אם אין לוי - אותו כהן עולה שוב לתורה במקום הלוי.