גיטין דף נח

דף נח עמוד א
* לדעת רבי אסי 4 קבין מוח (ולדעת עולא: 9) נמצאו (בחורבן בית ראשון) על אבן אחת.
* 400 בתי כנסיות היו בכרך ביתר ובכל אחת ואחת היו בה 400 מלמדי תינוקות וכל אחד ואחד היו לפניו 400 תינוקות של בית רבן וכשגבר אויב ולכדום כרכום בספריהם והציתום באש.
* מסופר על צפנת בת פניאל בתו של כהן גדול שנתעלל בה שבאי.

דף נח עמוד ב
* מי שקונה קרקע מגוי שאנס את ישראל משום חוב או שגזל את ישראל - מחזיר לבעלים את הקרקע בחינם אפילו אם שהתה בידי הגוי יותר מ12 חודש.
* מה שתקנו חכמים שהלוקח מסיקריקון מקחו קיים אלא שנותן לבעלים "רביע" - נחלקו האמוראים אם הכוונה לרבע מהעלות ששילם לסיקריקון או שליש (שזה למעשה רבע מהסך הכולל).