גיטין דף נה

דף נה עמוד א
* חכמים תיקנו שמי שגזל קורה ובנה אותה בבית גדול - לא צריך להחזיר את הקורה אלא רק את שוויה הכספי, משום תקנת השבים, שלא ימנע מלעשות תשובה (כך דעת ב"ה, וב"ש חולקים).
* נחלקו האמוראים אם 'יאוש כדי קני' (אם יאוש לבדו בלא שינוי רשות אחר היאוש אם מחשיב את הבהמה כשייכת לגזלן ויוכל להביאה כקרבן).

דף נה עמוד ב
* בתקופת חורבן בית שני היו יהודים שנתנו לגוים הרצחנים את קרקעותיהם כדי לשחדם שלא יהרגום, ודין הקונה קרקע זו מהם מקחו קיים.
* מסוף עמוד זה (ולמשך 2 דפים וחצי) מובאות אגדות החורבן (קמצא ובר קמצא ועוד). נהוג ללמוד אגדות אלו בתשעה באב.