גיטין דף נד

דף נד עמוד א
* במקומו של רבי יהודה היתה חמורה עליהם שמיטה, ומי שרצה לבזות חבירו היה אומר לו: אני לא אכלתי פירות שביעית כמותך.
* הגמרא מקשה מ-4 מקורות על שיטתו של רבי מאיר שסובר שקונסים שוגג משום מזיד בדיני דרבנן, ומתרצת שכאשר מוכח שכוונתו היתה לטובה לא קונס רבי מאיר בשוגג.

דף נד עמוד ב
* הגמרא מקשה מברייתא על שיטתו של רבי יהודה שסובר שלא קונסים שוגג משום מזיד בדיני דרבנן, ומתרצת שכאשר יש חשש להערמה אז כן קונס רבי יהודה בשוגג.
* היה עושה עמו בטהרות ואמר לו טהרות שעשיתי עמך נטמאו - נאמן, אבל אמר לו טהרות שעשיתי עמך ביום פלוני נטמאו - אינו נאמן (ונחלקו אביי ורבא לבאר את סיבת ההבדל).