גיטין דף נב

דף נב עמוד א
* הדף עוסק בדיני אפוטרופוס של יתומים.
* דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין - ולכן ר' מאיר לא הניח לאפוטרופוס היתומים שבשכונתו למכור קרקע ולקנות עבדים, ובניגוד לדברי החלום.
* אמר ר' יוסי: מימי לא קריתי לאשתי אשתי ולשורי שורי, אלא לאשתי ביתי ולשורי שדי (שכל צרכי הבית על ידה נעשים והיא עיקר הבית וכן שור עיקרו של שדה).
* לדעת רב חנילאי: נכסי יתומים הרי הן כהקדש ונקנים באמצעות כסף.

דף נב עמוד ב
* לפרוע למלך מס גולגולת עבור היתומים, ולמזון האשה והבנות והיתומים, ולקבורת המת או היתומים - מוכרים את נכסי היתומים בלא הכרזה (כי אין אפשרות להמתין).
* שמואל פסק להלכה כאבא שאול שאפוטרופוס שמינהו אבי יתומים - לא ישבע (כשיגדלו היתומין שאין לו בידו כלום משלהן), ושמינוהו ב''ד - ישבע.