גיטין דף מו

דף מו עמוד א
* במשנה (בעמוד הקודם) נאמר שלדעת ת"ק המגרש את אשתו משום שם רע או משום נדר, לא יחזיר - ונחלקו האמוראים (בעמוד הנוכחי) אם הטעם הוא מחשש קלקול (שבעלה עלול לקלקלה לאחר שתינשא לאחר ולטעון שגירשה בטעות) או כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים.
* לדעת רבי יהודה (במשנה) נדר שהודר ברבים אין לו הפרה, ונחלקו האמוראים בסוגייתנו כמה זה "רבים" (3 או 10).

דף מו עמוד ב
* הנודר - כאילו בנה במה, והמקיימו - כאילו הקריב עליו קרבן.
* המגרש את אשתו כי התברר לו שאיננה יכולה ללדת - רבי יהודה סובר שלא יכול להחזירה (אם יתחרט) וחכמים חולקים [והגמרא דנה בסתירה שיש לכאורה בין משנה זו למשנה שבדף הקודם].
* המוכר את עצמו ובניו לעובדי כוכבים - אין פודים אותו, אם רגיל בכך.