גיטין דף מב

דף מב עמוד א
* לדעת רבה, המחלוקת בין רבי לחכמים האם מועיל שחרור למחצה, היא רק בששיחרר את חציו האחד של העבד והניח את חציו השני, אך אם באותו הזמן גם מכר או נתן במתנה את חציו השני לדברי הכל קנה העבד את חציו וחל השחרור.
* מי שחציו עבד וחציו בן חורין ונגח אותו שור - אם היתה הנגיחה ביום בו עובד עבד זה את רבו, ישלם לרבו, ואם ביום בו עבד זה הוא בן חורין, ישלם לו.

דף מב עמוד ב
* הגמרא הסתפקה (ונשארה בספק) אם עבד שמעוכב גט שחרור (=עבד שיצא לחירות אולם עדיין לא שחררו אדונו בשטר) שנגחו שור והרגו, אם יש לו קנס 30 שקל (ככל עבד) או לא.
* הגמרא הסתפקה (ונשארה בספק) אם עבד של כהן שמעוכב גט שחרור, אם אוכל בתרומה (ככל עבד כהן) או לא.