גיטין דף מא

דף מא עמוד א
* בסוגיה מובאות 2 דעות חלוקות לביאור שורש מחלוקת התנאים שבמשנה הקודמת: (1) נחלקו האם המזיק שיעבודו של חבירו חייב או לא (2) נחלקו אם היזק שאינו ניכר נחשב להיזק או לא.
* העושה שדהו אפותיקי (=ייחד אותו לגביית חוב) לאחר ושטפה נהר - גובה משאר נכסים, ואם אמר לו לא יהא לך פרעון אלא מזו - אינו גובה משאר נכסים.

דף מא עמוד ב
* לא נברא העולם אלא לפריה ורביה שנאמר "לא תוהו בראה לשבת יצרה".
* "המשחרר חצי עבדו - רבי אומר קנה וחכ''א לא קנה" - לדעת רבה, המחלוקת היא במקרה ששחרר באמצעות נתינת שטר, ולדעת רב יוסף המחלוקת היא במקרה ששחרר באמצעות קבלת כסף.