גיטין דף לט

דף לט עמוד א
* המקדיש עבדו - הגמרא מציעה שיש מחלוקת תנאים אם העבד קדוש או לא קדוש (אלא יוצא לחירות), אך דוחה טענה זו ומסיקה שלדעת כולם העבד קדוש (לימכר לדמיו).
* גם לדעת רב וגם לדעת רבי יוחנן - המפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור.

דף לט עמוד ב
* אמר "נתייאשתי מפלוני עבדי" - לדעת רבי: אני אין לו תקנה אלא בשטר
* נחלקו האמוראים אם הלכה כאבא שאול, הסובר שגר שמת עבדיו הגדולים יוצאים לחירות והקטנים כל הקודם זוכה בהם.
* נחלקו התנאים אם עבד כנעני יוצא לחירות ע"י כסף או רק ע"י שטר, ונחלקו האמוראים כמי לפסוק.
* עבד שנשא את בת חורין בפני רבו יצא לחירות.