גיטין דף לז

דף לז עמוד א
* יתומים לא צריכים לכתוב פרוזבול (אין השביעית משמטת חוב של אביהם).
* אין כותבים פרוזבול אלא אם יש ללוה (או לערב שלו או למישהו שחייב לו) קרקע (כי תיקנו פרוזבול רק במקרה השכיח והמצוי).
* האמוראים נחלקו אם השביעית משמטת שטר שיש בו אחריות נכסים.
* המלוה את חברו מעות על המשכון והמוסר שטרותיו לבית דין - אין משמטין.
* בעל חוב קונה משכון.

דף לז עמוד ב
* המחזיר חוב לחברו בשביעית צריך המלוה שיאמר לו "משמט אני", ואם אמר לו "אעפ"כ" יקבל הימנו.
* המוציא שטר חוב - צריך שיהא עמו פרוזבול, ולדעת חכמים אינו צריך (כי נאמן לומר שהפרוזבול אבד).
* המשנה והגמרא עוסקות בדין של עבד כנעני שנשבה ופדאוהו ישראלים אחרים - מתי והאם ולמי חוזר ומשתעבד או יוצא לחירות.