גיטין דף כו

דף כו עמוד א
* לדעת רבא - רבי יהודה ורבי שמעון סוברים שיש ברירה גם בתולה בדעת עצמו וגם בתולה בדעת אחרים.
* סופר שמכין טפסי גיטין שיהיו מזומנים לו - צריך לדעת ת"ק שיניח מקום האיש ומקום האשה ומקום הזמן (ולדעת שמואל: אף מקום הרי את מותרת לכל אדם).
* רבי יונתן מבאר שהתירו לסופר להכין טפסי גיטין (ולא גזרו משום התורף), "משום תקנת סופר" שיהיו מזומנים לו. (ולדעתו המשנה סוברת כדעת רבי אלעזר שעדי מסירה כרתי).

דף כו עמוד ב
* חזקיה מבאר שהמשנה היא כדעת רבי מאיר, והתקנה האמורה במשנה היא "משום קטטה" ולכן אסרו על הסופר להכין טפסי גיטין עם התורף.
* אבימי מבאר שהתקנה האמורה במשנה היא "משום תקנת עגונות", ונחלקו הדעות אם המשנה לדעתו היא כדעת רבי מאיר או כדעת רבי אלעזר.
* גם המגרש את ארוסתו - צריך לכתוב בגט זמן כשר ולא מוקדם (או בגלל "בת אחותו" שלא יחפה במקרה שזינתה לאחר האירוסין, או משום "גזירה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה").
* רב פוסק להלכה כדעת רבי אלעזר (שבמשנה בעמוד א).