סוטה דף כג

דף כג עמוד א
* המשנה מביאה רשימה של מקרים בהם מנחת סוטה נשרפת ולא מוקרבת.
* המשנה מביאה 4 הבדלים בדיני כהן לעומת כהנת.
* המשנה מביאה 8 הבדלים בדיני איש לעומת אשה.
* כל הנשואות לכהונה מנחותיהן נשרפות - הקומץ קרב בעצמו והשירים קריבין בעצמן (לגבי השירים - לדעה אחת מעלה אותם על גבי המזבח כשאר עצי המערכה, ולדעה שניה מתפזרים על בית הדשן).

דף כג עמוד ב
* כהן הנושא פסולה לכהונה - מחלל אותה ואת זרעה מהכהונה, אבל הוא אינו מתחלל.
* הגמרא מביאה בקצרה לאורך כל העמוד את המקורות להבדלים שצויינו במשנה.
* בפרק רביעי (המתחיל בסוף העמוד) יבוארו אותם הנשים והאופנים שאין נוהג בהם דיני הסוטה.