סוטה דף כב

דף כב עמוד א
* קרא ושנה ולא שימש ת''ח - נחלקו האמוראים: הרי זה עם הארץ / בור / כותי / מגוש (מכשף האוחז את העינים וגונב את הלבבות).
* איזהו עם הארץ? - נחלקו התנאים:מי שאינו קורא ק''ש שחרית וערבית בברכותיה / שאינו מניח תפילין / שאין לו ציצית בבגדו / שיש לו בנים ואינו מגדלן ללמוד תורה / אפילו קורא ושונה ולא שימש ת''ח.
* המורין הלכה מתוך משנתן - הרי הם מבלי עולם.

דף כב עמוד ב
* אין תלמיד חכם רשאי להורות עד גיל 40 שנה.
* לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה.
* ינאי המלך אמר לאשתו: אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין אלא מן הצבועין שדומין לפרושין שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס.