סוטה דף כ

דף כ עמוד א
* אם יש לה זכות היתה תולה לה (שלא תמות מיד מהמים המאררים) - מכאן אומר בן עזאי חייב אדם ללמד את בתו תורה שאם תשתה תדע שהזכות תולה לה.
* ר''א אומר כל המלמד בתו תורה (כאילו) לומדה תפלות.
* רבי ישמעאל הזהיר את רבי מאיר שהיה סופר סת"ם: הוי זהיר שמלאכתך מלאכת שמים היא, שמא תחסיר אות אחת או תתיר אות אחת נמצאת אתה מחריב את כל העולם כלו.

דף כ עמוד ב
* נחלקו התנאים אם מותר למחוק לסוטה מפרשת סוטה שבספר תורה עצמו.
* נחלקו התנאים אם מגילתה (של סוטה שאמרה טמאה אני ופטורה מלשתות) כשירה להשקות בה סוטה אחרת.
* טמא מת, ואפילו מת עצמו, מותר ליכנס למחנה לויה.
* נחלקו התנאים למשך כמה זמן תולה לה הזכות: 3/9/12 חודשים.