סוטה דף יח

דף יח עמוד א
* כתב את מגילת הסוטה בשני טורים (כצורת הכתיבה של ספר תורה הכתובה בטורים) - פסולה.
* מגילת הסוטה צריכה להיות כתובה כולה כאחת ורק אז ימחק אותה במים (ולכן אם כתב אות אחת ומחק אותה ואח"כ כתב אות נוספת ומחק אותה - פסולה).
* הגמרא מתלבטת אלו דינים נכללים בדין "לשמה" הנדרש בסוטה.
* דין גלגול שבועה מהתורה נלמד מדין סוטה שאומרת אמן שלא שטיתי ארוסה ונשואה.

דף יח עמוד ב
* לדעת רב המנונא שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה, ומערבא חולקים.
* לדעת רבי מאיר הסובר שאדם מתנה עם הסוטה על העתיד ע"י גלגול שבועה, יכול גם לגלגל עליה כעת שבועה שלא תטמא לאחר שיגרשנה ויחזירנה.