סוטה דף יז

דף יז עמוד א
* יש 3 דעות בתנאים מה כותבים במגילת הסוטה.
* איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתן.
* מפני מה אמרה תורה הבא עפר לסוטה? זכתה יוצא ממנה בן כאברהם אבינו שנאמר בו "עפר ואפר", לא זכתה תחזור לעפרה.
* בשכר שאמר אברהם אבינו "ואנכי עפר ואפר" זכו בניו לב' מצות: אפר פרה ועפר סוטה.
* בשכר שאמר אברהם אבינו "אם מחוט ועד שרוך נעל" זכו בניו לב' מצות: חוט של תכלת ורצועה של תפלין.

דף יז עמוד ב
* מגילת סוטה שכתבה בלילה או שכתבה למפרע - פסולה.
* מגילת סוטה שכתבה קודם שתקבל עליה שבועה - פסולה.
* מגילת סוטה שכתבה איגרת (בלא שרטוט) - פסולה.