סוטה דף יג

דף יג עמוד א
* הגמרא מתארת את תהליך קבורתו של יעקב ושל יוסף.
* קרית ארבע - 4 זוגות היו: אדם וחוה אברהם ושרה יצחק ורבקה יעקב ולאה.
* בא וראה כמה חביבות מצות על משה רבינו: שכל ישראל כולן נתעסקו בביזה (של מצרים) והוא נתעסק במצות (בקבורת יוסף).

דף יג עמוד ב
* כל העושה דבר ולא גמרו ובא אחר וגמרו - מעלה עליו הכתוב על שגמרו כאילו עשאו.
* מפני מה נקרא יוסף עצמות בחייו ("והעליתם את עצמותי מזה")? מפני שלא מיחה בכבוד אביו (שאמרו לו אחיו "עבדך אבינו" ולא מיחה בהם).
* מפני מה מת יוסף קודם לאחיו? מפני שהנהיג עצמו ברבנות.
* הקב"ה משלים שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחדש לחדש.