סוטה דף י

דף י עמוד א
* רוחב גופו של שמשון מצד אל צד היה 60 אמה (כרוחב דלתות העיר עזה שנשא על כתפיו).
* כל המזנה - אף אשתו מזנה עם אחרים.
* שמשון דן את ישראל במשפט צדק כאביהם שבשמים.
* מפני מה נענש אסא (חלה ברגליו)? מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמים.

דף י עמוד ב
* כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה - זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאים (ודבר זה נלמד מתמר).
* נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים (דין זה נלמד מתמר).
* אבשלום בשערו מרד (נתגאה) - לפיכך נתלה בשערו (על העץ).