שבת דף מח

דף מח עמוד ב
* לדעת רבה: אסור להניח בשבת כלי עם מים צוננים על מיחם שבתוכו מים רותחים.
* לדעת רבה: אסור להניח כלי מים על סודר המיועד ללבישה כי עלול לסוחטו מן המים שיבלעו בו.
* לדעת אביי: מוכין שטמן בהם - לא נחשב כמי שייחדם לכך ולכן אסורים בטלטול.
* אין נותנין את המוכין לא לתוך הכר ולא לתוך הכסת ביום טוב ואין צריך לומר בשבת, נשרו - מחזירין אותן בשבת ואין צריך לומר ביום טוב.
* הפותח בית הצואר של חלוק בשבת - חייב חטאת.

דף מח עמוד ב
* מקל של עץ שעשה אותו יד לקורדום - שלא בשעת מלאכה לא נחשב חיבור לטומאה, כי אדם עשוי לזורקו לבין העצים.
* לדעת רבי מאיר: כל דבר המחובר לדבר אחר הרי הוא כמוהו, ואם נטמא אחד נטמא השני.
* הגמרא דנה ומבארת את דברי הברייתא: "מספורת של פרקים ואיזמל של רהיטני - חיבור לטומאה ואין חיבור להזאה".