נדרים דף נו

דף נו עמוד א
* הנודר מן הבית - לדעת רבי מאיר מותר בעלייה וחכמים חולקים.
* בברייתא מובא שנגע צרעת שנראה בעלייה הבית טמא, ונחלקו האמוראים אם זה רק כדעת רבי מאיר או אף כדעת חכמים.
* הנודר מן המטה - נחלקו התנאים אם מותר בדרגש.
* עולא מבאר ש'דרגש' זה מיטה שעורכים אותה למזל ואין שום אדם ישן עליה ('ערסא דגדא').

דף נו עמוד ב
* רב תחליפא בר מערבא מבאר ש'דרגש' זה מיטה שהמצע שלה עשוי מעור ('ערסא דצלא').
* הנודר מן העיר מותר ליכנס לתחומה של עיר ואסור ליכנס לעיבורה (והגמרא לומדת זאת מפסוקים), אבל הנודר מן הבית אסור מן האגף ולפנים.