נדרים דף נה

דף נה עמוד א
* במשנה מפורט דין הנודר מן הדגן / מן התבואה.
* "וממדבר מתנה..." - כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנה, וכיון שניתנה לו במתנה נחלו אל, וכיון שנחלו אל עולה לגדולה, ואם הגביה עצמו הקב''ה משפילו, ולא עוד אלא ששוקעין אותו בקרקע, ואם חוזר בו הקב''ה מגביהו.

דף נה עמוד ב
* בברייתא מבואר דין הנודר מן פירות השנה / מגידולי שנה / מן פירות הארץ / גידולי קרקע עלי.
* במשנה ובברייתא מבואר דין הנודר מן הכסות / קונם צמר עולה עלי / הפשתן עולה עלי.