נדרים דף נד

דף נד עמוד א
* הנודר מן הירק מותר בדלועין ורבי עקיבא אוסר - שורש המחלוקת שלהם זה מה הדין כאשר השליח צריך לחזור ולהימלך במשלח אם להביאו, אם זה נחשב בכלל המין שאמר לו המשלח.
* בדיני מעילה: השליח שעשה שליחותו - בעל הבית מעל, לא עשה שליחותו - שליח מעל.

דף נד עמוד ב
* הנודר מן הבשר - יש מחלוקת תנאים אם מותר בראש וברגלים ובקנה ובכבד ובלב ובעופות.
* הקיז דם - לא יאכל: חלב, גבינה, ביצים, שחליים, עופות, בשר מליח.
* אכילת דגים מרפאת את העיניים, בסוף החולי של העיניים, אך בתחילת החולי מזיק לעיניים.