נדרים דף נב

דף נב עמוד א
* הנודר מן הבשר - מותר ברוטב ובקיפה, ור' יהודה אוסר.
* הנודר מן היין - מותר בתבשיל שיש בו טעם יין, אמר קונם יין זה שאני טועם ונפל לתבשיל - אם יש בו בנותן טעם הרי זה אסור.

דף נב עמוד ב
* לדעת חכמים הנודר מן ה'חלב' מותר ב'קום' (מים היוצאים מן החלב) כי במקומם לא קראו ל'קום' 'חלב', אך ר' יוסי חולק, כי במקומו קראו ל'קום' 'קומא דחלבא'.
* הנודר מן הענבים - מותר ביין, מן הזיתים - מותר בשמן.
* אמר קונם זיתים וענבים אלו עלי - אסור בהם ובמשקה היוצא מהם (למסקנת הסוגיה).
* אמר קונם זיתים וענבים שאיני טועם - הגמרא מתלבטת אם אסור במשקה היוצא מהם (למסקנת הסוגיה).