נדרים דף נא

דף נא עמוד א
* בר קפרא ביאר נוטריקון של "תועבה" זה: תועה אתה בה.
* בן אלעשה היה חתנו של רבי והיה עשיר גדול, ולא יכל לסבול את הזלזול שנהג בר קפרא ברבי בחתונת בנו של רבי, ויצא עם אשתו מהחתונה.
* בברייתא מבואר מה הדין כאשר נדר מן היורד לקדרה / מן היורד לאלפס / מן הנעשה בקדרה / מן הנעשה באלפס / מן היורד לתנור / מכל מעשה תנור.

דף נא עמוד ב
* במשנה מבואר מה הדין כאשר נדר מן הכבוש / מן השלוק / מן הצלי / מן המליח.
* במשנה מבואר מה הדין כאשר נדר ואמר כבוש/שלוק/צלי/מליח שאני טועם.
* הגמרא מסתפקת מה הדין כאשר אמר קונם דכביש/דשליק/ דצלי/ דמליח עלי.
* בנדרים הולכים אחר לשון בני אדם, ודרך בני אדם להשתמש בלשון "דג" לדגים גדולים, ובלשון "דגה" לדגים קטנים (בניגוד ללשון תורה).