נדרים דף נ

דף נ עמוד א
* מובא הסיפור המפורסם על נישואי רבי עקיבא ובתו של כלבא שבוע, ועל כך שרבי עקיבא הלך ללמוד זמן רב מחוץ לביתו (12 שנים ומיד 12 שנים נוספות).
* רבי עקיבא אמר לחכמים שדחו את אשתו שבאה לקבל את פניו: "הניחו לה שלי ושלכם שלה הוא".
* הגמרא מתארת 6 דברים שמהם נהיה רבי עקיבא עשיר.

דף נ עמוד ב
* בת קיסר אמרה לרבי יהושע בן חנניה: "תורה מפוארה בכלי מכוער (רא"ש: שהיה שחור)", והוא השיב לה שהתורה מתקיימת דוקא במי שדעתו שפלה, כמו יין שנשמר טוב בכלי חרס ולא בכלי כסף וזהב.
* אמר רבי: אבותינו אמרו נשינו טובה (=שראוה כבר אלא שעכשיו שכחוה), אנו אפילו בעינינו לא ראינו (לא ראינו מעולם טובה).