נדרים דף מט

דף מט עמוד א
* במקומו של התנא של משנתנו לצלי קוראים צלי ולמבושל קוראים מבושל ולכן הנודר מן המבושל מותר בצלי, אך במקומו של ר' יאשיהו אפילו לצלי היו קוראים מבושל ולכן הנודר מן המבושל אסור בצלי.
* תוכו של דלעת יפה לאכול עם התרדין, ותוכן של זרעוני פשתן יפים לאכלן בכותח.

דף מט עמוד ב
* לא תרוק רוק בפני רבך (והרק לפני רבו חייב מיתה), אבל אם אכלת דלעת ודייסא ונזדמן לך הרוק בפיך פלוט בפני רבך וזרוק אותו לחוץ שיש בו סכנת נפשות שהן קשין לגופו של אדם כפתילה של אבר.
* גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה - ולכן רבי יהודה היה נוטל על כתפו קנקן (ורבי שמעון סל) ומוליכו עמו לבית המדרש כדי לשבת עליו.
* הגמרא מביאה 2 סיפורים המתארים את גודל עניותו של רבי יהודה.