נדרים דף מז

דף מז עמוד א
* האומר לחבירו "קונם לבית זה שאתה נכנס" ולאחר מכן מת או שמכרו לאחר -אסור, מכיון שאדם אוסר דבר שברשותו אף לכשייצא מרשותו.
* האומר "קונם פירות האלו עלי / קונם הן על פי / קונם הן לפי" - אסור אף בחילופיהן ובגידוליהן.

דף מז עמוד ב
* הגמרא ניסתה לפשוט פעמיים לקולא את שאלת רמי בר חמא (מהעמוד הקודם) "אמר קונם פירות האלו על פלוני מהו בחילופיהן", אך דחתה נסיונות אלו.
* המקדש אשה בפירות ערלה - אינה מקודשת, מכרן וקידש בדמיהן - הרי זו מקודשת.