נדרים דף מו

דף מו עמוד א
* המשנה מבארת מה יהיה הדין במקרים הבאים: כאשר היה רק אחד מהשותפים מודר הנאה מחבירו // כאשר אדם מן השוק היה מודר הנאה מאחד מהשותפים // חפצים השייכים למדיר אלא שהם מושכרים לאדם אחר האם מותר המודר להנות מהם.
* למסקנת הגמרא מחלוקת חכמים ורבי אליעזר בן יעקב היא לא כאשר "הדירו זה את זה" אלא רק ב"נדרו" (=שכל אחד אסר על עצמו הנאת חבירו).

דף מו עמוד ב
* לדעת רב יוסף בשם זעירי מחלוקת חכמים ורבי אליעזר בן יעקב היא בחצר שאין בה כדי חלוקה, אבל בחצר שיש בה כדי חלוקה לדעת כולם אסור.
* רב הונא ור' אלעזר פסקו כרבי אליעזר בן יעקב (ששותפים המודרים הנאה זה מזה מותרים להיכנס לחצר המשותפת לשניהם).