נדרים דף מה

דף מה עמוד א
* לדעת ר' יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק: כל המפקיר בפני שלשה הוי הפקר בפני שנים לא הוי הפקר
* לדעת ר' יהושע בן לוי: מדין תורה אפילו בפני אחד ההפקר חל (ומה טעם אמרו בשלשה? כדי שיהא אחד זוכה ושנים מעידין).

דף מה עמוד ב
* הפרק החמישי מתחיל בתחילת העמוד וממשיך לדון בדיני מודר הנאה מחבירו.
* השותפין שנדרו הנאה זה מזה - אסורין ליכנס לחצר, ר''א בן יעקב אומר זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו.