סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 
מספר צפיות: 14
דף כ עמוד א
* עבד עברי לא יוצא לחירות אם אדונו הפיל את שינו או סימא את עינו, בניגוד לעבד כנעני.
* עבד עברי היוצא לחירות ב"גרעון כסף" - אם השווי שלו השתנה משעת המכירה, מחשבים לפי השווי הנמוך מבין השנים.
* "כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו" - אסור לו לאכול ולשתות ולישון בתנאים טובים יותר מאשר העבד.
* כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה- נעשית לו כהיתר.

דף כ עמוד ב
* המוכר "שדה אחוזה" לא יכול לגאול אותה לחצאין (=לא יכול לשלם רק כנגד מקצת מהשנים שנשארו עד היובל), אך המקדיש כן יכול.
* לדעת רב ששת עבד עברי הנמכר לעו"כ לא נגאל לחציו (=לא יכול לתת חצי מדמיו תמורת חצי מהשנים שעליו לעבוד).
* לדעת רב ששת ר"ש סובר שהמוכר בית בבתי ערי חומה גואל לחצאין (אם נתן חצי דמיו בתוך השנה נפדה חצי הבית).
מספר צפיות: 13
דף כא עמוד א
* המוכר בית בבתי ערי חומה - אינו נגאל ע"י הקרובים על כרחו של הקונה, לדעת רב ששת.
* בשדה אחוזה ובתי החצרים שלא נתפרש בהם אלא שאחד מאחיו יגאלנו - הדין הוא שמי שקרוב יותר קודם יותר לגאול.
* עבד עברי הנמכר לישראל - לא נגאל ע"י הקרובים על כרחו של הקונה, לדעת רבי.

דף כא עמוד ב
* עבד עברי הנמכר לישראל - הגמרא נשארה בספק אם נגאל ע"י הקרובים על כרחו של הקונה או לא (לאחר 2 נסיונות להוכיח שכן), לדעת חכמים.
* לדעת רבי הרציעה מתבצעת באמצעות כלי מתכת, ולדעת ר' יוסי בר יהודה רציעה מותרת בכל דבר למעט סם.
* נחלקו התנאים היכן באוזן מתבצעת הרציעה (באליה של האוזן או בגובה של האוזן).
* למסקנה האדון של עבד עברי כהן יכול למסור לו שפחה כנענית.
מספר צפיות: 14
דף כב עמוד א
* עבד עברי יכול להירצע ולהיות עבד עולם בהתקיים התנאים הבאים: (1) רק אם יש גם לו וגם לרבו אשה ובנים. (2) רק אם הוא אוהב את רבו ורבו אוהב אותו. (3) שלא יהיה אחד מהם חולה והשני בריא.
* "כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו".
* אדונו של העבד חייב במזונות בניו ובמזונות אשתו.

דף כב עמוד ב
* אמר הקב''ה אזן ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרתי "כי לי בני ישראל עבדים" ולא עבדים לעבדים והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע.
* אמר הקב''ה דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי "כי לי בני ישראל עבדים" ולא עבדים לעבדים והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע בפניהם.
* עבד כנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה (=משנה) ובחליפין (=ברייתא) ובמשיכה (=שמואל).
מספר צפיות: 15
דף כג עמוד א
* גר שמת: העבדים שלו יוצאים לחירות לדעת חכמים, אך לדעת אבא שאול העבדים הקטנים שלו - כל המחזיק בהם זכה בהם.
* עבד כנעני קונה את עצמו לחירות - רבי מאיר: בכסף ע"י אחרים, בשטר ע"י עצמו. ר' שמעון בן אלעזר: בכסף ובשטר ע"י אחרים. חכמים: בכסף ובשטר בין ע"י אחרים בין ע"י עצמו.

דף כג עמוד ב
* לדעת ר' שמעון בן אלעזר עבד כנעני יכול לעשות שליח שיקבל את גיטו מיד רבו.
* הכהנים שמקריבים עבורנו את הקרבנות נחשבים לשליחי הקב"ה ולא לשליחים שלנו (ולכן מותר לכהן להקריב קרבנות גם עבור מישהו שמודר ממנו הנאה).
* מובאים 3 אפשרויות לביאור מחלוקת ר' מאיר וחכמים שבמשנה האם עבד כנעני יכול לקנות את עצמו בכסף של אחרים (שאלת הגמרא, רבה, רבי אלעזר).
מספר צפיות: 9
דף כד עמוד א
* ר' מאיר וחכמים נחלקו אם אשה פודה מעשר שני בלא חומש, והאמוראים נחלקו באיזה מקרה בדיוק מדובר (מעשר שני של בעלה וכסף שהקנה לה אחר על מנת לפדות או מעשר שני שירשה מאביה).
* עבד כנעני יוצא לחירות אם אדונו הפיל את שינו או סימא את עינו או אם השחית אחד משאר 24 ראשי אברים שאינם חוזרים ומתרפאים לאחר שנפלו.

דף כד עמוד ב
* כשרבו השחית את אחד מ24 ראשי אברים הנ"ל של עבדו - נחלקו התנאים אם יוצא לחירות אך צריך גט שחרור או לא צריך או שרק בשן ועין לא צריך אך בשאר אברים כן צריך.
* המבעית את חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים.
* נחלקו התנאים אם עבד יוצא לחירות בראשי אברים רק כאשר רבו התכוון להשחית את האבר.
מספר צפיות: 10
דף כה עמוד א
* היתה לעבד אצבע יתירה בידו (העומדת בשורה אחת עם כל האצבעות) וחתכה האדון - העבד יוצא לחירות.
* אם הלשון של אדם נגעה בטומאה - האדם נטמא.
* כשאדם טובל במקוה - המים לא צריכים לגעת בלשון.
* הזאה על הלשון של הטמא - נחלקו התנאים אם מועילה לטהרו.

דף כה עמוד ב
* בהמה גסה - לדעת רבי מאיר ורבי אליעזר במשנה נקנית במסירה, לדעת חכמים בברייתא (וכך סובר רב) נקנית במשיכה, ולדעת רבי שמעון בברייתא נקנית בהגבהה.
* בהמה דקה - לדעת רבי מאיר ורבי אליעזר במשנה ולדעת רבי שמעון בברייתא נקנית בהגבהה, לדעת חכמים במשנה ובברייתא נקנית במשיכה.
* בגמרא מובאים 4 אפשרויות כיצד ניתן לקנות פיל לדעת רבי שמעון (שהרי בלתי אפשרי להגביה את הפיל).
מספר צפיות: 14
דף כו עמוד א
* קרקעות קונים באמצעות בכסף, שטר או חזקה.
* לדעת רב במקום שרגילים לכתוב שטר מכירה לא ניתן לקנות את הקרקע באמצעות כסף.
* לדעת שמואל ניתן לתת קרקע במתנה באמצעות שטר, אך למכור קרקע לא ניתן לקנות בשטר (עד שיתן כסף).
* מטלטלין קונים באמצעות משיכה (לדעת ר' יוחנן זו תקנה מדרבנן, כי מדין תורה קונים באמצעות כסף).

דף כו עמוד ב
* במשנה (בעמוד א) נאמר שניתן לקנות מטלטלין אגב קרקעות בכסף שטר או חזקה - וכל הסוגיה בעמוד ב ובתחילת הדף הבא מנסה לברר (ב-5 נסיונות הוכחה) האם במקרה זה המטלטלין צריכים להיות מונחים על אותו הקרקע או לא.
* לדעת חכמים "דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו" (=דבריו קיימים בדיבור ולא צריך קנין), אך רבי אליעזר חולק.
מספר צפיות: 8
דף כז עמוד א
* במשנה (בדף הקודם) נאמר שניתן לקנות מטלטלין אגב קרקעות בכסף שטר או חזקה - ומסקנת הגמרא אצלנו שהמטלטלין לא צריכים להיות מונחים על אותו הקרקע, אך כן צריך לומר לו "קנה קרקע וקנה מטלטלין אגבה".
* קנין אגב מועיל גם כאשר המקרקעין ניתנים במכר והמטלטלין ניתנים במתנה.
* בקנין אגב - אם שילם רק על חלק מהמטלטלין אז רק חלק זה נקנה אגב המקרקעין.

דף כז עמוד ב
* לדעת שמואל (והברייתא בסוף העמוד הקודם מסייעת לכך) אם מכר לו 10 שדות ב10 מדינות - כיון שהחזיק באחת מהן קנה את כולם [אך רב אחא בריה דרב איקא בלישנא השניה בגמרא חולק על כך].
* מדין השבעת הסוטה לומדים דין "גלגול שבועה" באיסורים (שאפשר להטיל על אדם שבועה, על דבר שאין בו שבועה מצד עצמו, אגב חיובו בשבועה אחרת).
מספר צפיות: 19
דף כח עמוד א
* דין "גלגול שבועה" בממונות נלמד בקל-וחומר מכך שבסוטה יש דין "גלגול שבועה".
* דין "גלגול שבועה" נאמר גם כשרוצים לגלגל שבועה על "טענת שמא" (טענת ספק).
* הקורא לחבירו "עבד" - יהא בנידוי, "ממזר" - סופג את הארבעים (מכת מרדות), "רשע" - יורד עמו לחייו.

דף כח עמוד ב
* האמוראים נחלקו אם ניתן לעשות קנין חליפין בפירות או רק בכלים.
* האמוראים נחלקו אם מעות קונות מטלטלין מן התורה או לא (אלא רק משיכה).
* אמירתו של אדם ליתן דבר להקדש מקנה את הדבר להקדש כהקנאתו להדיוט ועליו לקיים דבריו.
* דרכי הקנין לצורך הקדש מבוצע באמצעות כסף, ודרכי קנין מטלטלין בין אדם לחבירו מבוצע באמצעות משיכה.
מספר צפיות: 64
דף כט עמוד א
* נשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא.
* האב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו אשה וללמדו אומנות ויש אומרים אף להשיטו במים.
* כל שאינו מלמד את בנו אומנות כאילו מלמדו ליסטות.
* אם האבא לא מל את בנו - בית דין מחוייבים למולו, ואם לא מלו אותו, אז הוא עצמו חייב לדאוג לכך.

דף כט עמוד ב
* אם האבא לא מלמד את בנו תורה - הבן חייב לדאוג בעצמו ללמוד תורה.
* ללמוד תורה ולישא אשה - ילמד תורה ואח''כ ישא אשה, ואם לא יכול בלא אשה ישא אשה ואח"כ ילמוד תורה.
* ריחיים בצוארו ויעסוק בתורה? (היינו לבני א"י הלומדים במקומם אם נושא אשה יהו צרכי הבית מוטלין עליו ויבטלוהו).
* עד כ' שנה יושב הקב"ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה, כיון שהגיע כ' ולא נשא אומר תיפח עצמותיו.
מספר צפיות: 45
דף ל עמוד א
* נחלקו התנאים אם הסבא מחוייב ללמד תורה את הנכד שלו.
* כל המלמד את בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו למדו לו ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות.
* כל המלמד את בן בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר סיני.
* לעולם ישלש אדם את לימודו שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד.
* הגמרא מציינת היכן אמצע התורה באותיות מילים ופסוקים.
* "ושננתם" - שיהו דברי תורה מחודדים בפיך שאם ישאל לך אדם דבר אמור לו מיד.

דף ל עמוד ב
* נמשלה תורה כסם חיים.
* בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין.
* כל מצות האב המוטלת על הבן לעשות לאביו אחד אנשים ואחד נשים חייבין.
* השוה הכתוב כבוד ומורא ואב ואם לכבוד ומורא המקום.
* בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו אמר הקב''ה מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם.
מספר צפיות: 42
דף לא עמוד א
* הדף כולו עוסק במצוות כיבוד הורים.
* בזמן שאדם מצער את אביו ואת אמו אמר הקב''ה יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם שאלמלי דרתי ביניהם ציערוני.
* כל העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה.
* גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה.

דף לא עמוד ב
* כאשר רב יוסף שמע את קול רגלי אמו, הוא אמר: אעמוד מלפני השכינה שבאה.
* כיבוד הורים נוהג גם לאחר מותם.
* דוגמאות למורא הורים: לא עומד במקומו ולא יושב במקומו ולא סותר את דבריו ולא מכריעו. דוגמאות לכיבוד הורים: מאכיל ומשקה מלביש ומכסה מכניס ומוציא.
1 2 3 4 5 6
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר