סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 
מספר צפיות: 20
דף יב עמוד א
* כל הנושא אשה לשם שמים מעלה עליו הכתוב כאילו ילדה.
* נשים צדקניות - לא היו בפיתקה של חוה (בקללה של "בעצב תלדי בנים") - דבר זה נלמד מיוכבד אם משה.
* הצדיקים - ממונם חביב עליהן יותר מגופן, וכל כך למה? לפי שאין פושטין ידיהן בגזל (וזו אחת הסיבות המובאות בגמרא לכך שיוכבד שמה את משה בתיבת גומא ולא בתיבה יקרה העשויה מעץ).

דף יב עמוד ב
* ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור - שירדה לרחוץ מגלולי אביה.
* האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות - מלמד שהחזירוהו למשה על כל המצריות כולן ולא ינק, אמר (הקב"ה): פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמא?
* לא דיין לצדיקים שמחזירין להן אבידתן, אלא שנותנין להן שכרן.
מספר צפיות: 16
דף יג עמוד א
* הגמרא מתארת את תהליך קבורתו של יעקב ושל יוסף.
* קרית ארבע - 4 זוגות היו: אדם וחוה אברהם ושרה יצחק ורבקה יעקב ולאה.
* בא וראה כמה חביבות מצות על משה רבינו: שכל ישראל כולן נתעסקו בביזה (של מצרים) והוא נתעסק במצות (בקבורת יוסף).

דף יג עמוד ב
* כל העושה דבר ולא גמרו ובא אחר וגמרו - מעלה עליו הכתוב על שגמרו כאילו עשאו.
* מפני מה נקרא יוסף עצמות בחייו ("והעליתם את עצמותי מזה")? מפני שלא מיחה בכבוד אביו (שאמרו לו אחיו "עבדך אבינו" ולא מיחה בהם).
* מפני מה מת יוסף קודם לאחיו? מפני שהנהיג עצמו ברבנות.
* הקב"ה משלים שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחדש לחדש.
מספר צפיות: 15
דף יד עמוד א
* משה נקבר אצל בית פעור, כדי לכפר על מעשה פעור.
* אחרי ה' אלהיכם תלכו - וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה? והרי אש אוכלה הוא! אלא להלך אחר מדותיו של הקב''ה.
* תורה תחלתה גמילות חסדים (ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם) וסופה גמילות חסדים (ויקבר אותו בגיא).
* מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא''י וכי לאכול מפריה הוא צריך? אלא כך אמר משה הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא''י אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי.

דף יד עמוד ב
* מובאת ברייתא המבארת בפירוט את סדר הקרבת המנחות, והגמרא בכל העמוד עוסקת בביאור הברייתא.
* נחלקו התנאים אם כלי שרת שעשאן של עץ כשר או פסול.
* נחלקו התנאים אם המזבח ממוקם באמצע העזרה (כנגד ההיכל) או כולו בצפון או כולו בדרום.
מספר צפיות: 15
דף טו עמוד א
* הקומץ - מאימתי מתיר בהקטרתו את השיריים באכילה? רבי חנינא: משתשלוט בו האור, רבי יוחנן: משתיצת האור ברובו.
* הכהנים רשאים לערב יין שמן ודבש בשיירי המנחה שקיבלו, כי יש לאכול את המנחה כדרך שהמלכים אוכלים.
* כל המנחות (חוץ ממנחת חוטא ומנחת העומר) טעונות שמן ולבונה ובאות מן החיטין ובאות סלת.
* מנחת חוטא לא טעונה שמן ולבונה, וחטאת חלב לא טעונה נסכים - כדי שלא יהא קרבנו מהודר.

דף טו עמוד ב
* הכהן מביא כוס העשויה מחרס ונותן לתוכה מים מן הכיור שבעזרה - לדעת רבי ישמעאל הכוס צריכה להיות חדשה, וחכמים שבמשנה מכשירים גם ישנה (כל עוד לא הושחרו פניה ע"י האור).
* מי הכיור שבמקדש - לדעת רבי ישמעאל אלו מי מעיין וחכמים חולקים.
* כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין.
מספר צפיות: 10
דף טז עמוד א
* הגמרא מתלבטת האם כאשר אין עפר (בקרקע המקדש), האם יכול לתת אפר לתוך המים שמשקים את הסוטה או לא.
* ר' ישמעאל סובר שב-3 מקומות "הלכה עוקבת מקרא" (בכיסוי הדם, באיסור נזיר בגילוח שער, בדיני גט).
* רבי ישמעאל דורש את התורה כולה בכלל ופרט, ורבי עקיבא בריבוי ומיעוט.

דף טז עמוד ב
* 3 צריכין שיראו: עפר סוטה (שיראה על פני המים), אפר פרה (שיראה על פני המים), רוק יבמה (שתראה לעיני הדיינים), ולדעת רבי ישמעאל אף דם צפור של מצורע (שיראה על פני המים).
* נתן את עפר הסוטה לכלי קודם שנתן את המים - פסול, ור' שמעון מכשיר.
מספר צפיות: 14
דף יז עמוד א
* יש 3 דעות בתנאים מה כותבים במגילת הסוטה.
* איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתן.
* מפני מה אמרה תורה הבא עפר לסוטה? זכתה יוצא ממנה בן כאברהם אבינו שנאמר בו "עפר ואפר", לא זכתה תחזור לעפרה.
* בשכר שאמר אברהם אבינו "ואנכי עפר ואפר" זכו בניו לב' מצות: אפר פרה ועפר סוטה.
* בשכר שאמר אברהם אבינו "אם מחוט ועד שרוך נעל" זכו בניו לב' מצות: חוט של תכלת ורצועה של תפלין.

דף יז עמוד ב
* מגילת סוטה שכתבה בלילה או שכתבה למפרע - פסולה.
* מגילת סוטה שכתבה קודם שתקבל עליה שבועה - פסולה.
* מגילת סוטה שכתבה איגרת (בלא שרטוט) - פסולה.
מספר צפיות: 15
דף יח עמוד א
* כתב את מגילת הסוטה בשני טורים (כצורת הכתיבה של ספר תורה הכתובה בטורים) - פסולה.
* מגילת הסוטה צריכה להיות כתובה כולה כאחת ורק אז ימחק אותה במים (ולכן אם כתב אות אחת ומחק אותה ואח"כ כתב אות נוספת ומחק אותה - פסולה).
* הגמרא מתלבטת אלו דינים נכללים בדין "לשמה" הנדרש בסוטה.
* דין גלגול שבועה מהתורה נלמד מדין סוטה שאומרת אמן שלא שטיתי ארוסה ונשואה.

דף יח עמוד ב
* לדעת רב המנונא שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה, ומערבא חולקים.
* לדעת רבי מאיר הסובר שאדם מתנה עם הסוטה על העתיד ע"י גלגול שבועה, יכול גם לגלגל עליה כעת שבועה שלא תטמא לאחר שיגרשנה ויחזירנה.
מספר צפיות: 14
דף יט עמוד א
* המשנה מבארת את סדר הקרבת מנחת הסוטה.
* חכמים סוברים שמשקה את האשה במים המאררים ואח''כ מקריב את מנחתה, ורבי שמעון חולק וסובר שהסדר הפוך.
* יש 2 ר' יאשיה: האמורא היה בדורו של רבי אלעזר בן פדת (והוא זה המוזכר בסוגייתנו), והתנא היה בר הפלוגתא של ר' יונתן. (רש"י)

דף יט עמוד ב
* הגמרא מבררת כיצד חכמים ורבי שמעון דרשו את הפסוקים (כמקור למחלוקתם שלעיל).
* אם נמחקה המגילה ואח"כ אמרה האשה "איני שותה" - אם ניכר בה שאינה רותתת ופוחדת הרי שמוכח שאכן נטמאה ולכן אין להשקותה בעל כרחה, אך אם ניכר בה שהיא פוחדת הרי שאם קרב כבר הקומץ ונמחקה המגילה משקין אותה בעל כרחה.
מספר צפיות: 13
דף כ עמוד א
* אם יש לה זכות היתה תולה לה (שלא תמות מיד מהמים המאררים) - מכאן אומר בן עזאי חייב אדם ללמד את בתו תורה שאם תשתה תדע שהזכות תולה לה.
* ר''א אומר כל המלמד בתו תורה (כאילו) לומדה תפלות.
* רבי ישמעאל הזהיר את רבי מאיר שהיה סופר סת"ם: הוי זהיר שמלאכתך מלאכת שמים היא, שמא תחסיר אות אחת או תתיר אות אחת נמצאת אתה מחריב את כל העולם כלו.

דף כ עמוד ב
* נחלקו התנאים אם מותר למחוק לסוטה מפרשת סוטה שבספר תורה עצמו.
* נחלקו התנאים אם מגילתה (של סוטה שאמרה טמאה אני ופטורה מלשתות) כשירה להשקות בה סוטה אחרת.
* טמא מת, ואפילו מת עצמו, מותר ליכנס למחנה לויה.
* נחלקו התנאים למשך כמה זמן תולה לה הזכות: 3/9/12 חודשים.
מספר צפיות: 12
דף כא עמוד א
* לדעת רבא (מסקנת הסוגיה): תורה - בזמן שעוסק בה מגינה ומצילה, בזמן שלא עוסק בה מגינה אך לא מצילה. מצוה - בין בזמן שעוסק בה ובין בזמן שלא עוסק בה, מגינה אך לא מצילה.
* לנשים יש זכות לימוד תורה בכך שטורחות על בניהן להביאן לבית הספר ובכך שממתינות לבעליהן עד שחוזרים מבית המדרש.
* עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה.

דף כא עמוד ב
* אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמעמיד עצמו ערום עליהן (פירוש ראשון ברש"י: שפירש מכל עסקים ונעשה עליה עני וחסר כל).
* אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו.
* 'חסיד שוטה' זה מי שרואה אשה טובעת בנהר ואומר שאין זה דרך ארץ להסתכל עליה ולהצילה.
* בגמרא מובאות 7 דעות לבאר מה זה 'רשע ערום'.
מספר צפיות: 9
דף כב עמוד א
* קרא ושנה ולא שימש ת''ח - נחלקו האמוראים: הרי זה עם הארץ / בור / כותי / מגוש (מכשף האוחז את העינים וגונב את הלבבות).
* איזהו עם הארץ? - נחלקו התנאים:מי שאינו קורא ק''ש שחרית וערבית בברכותיה / שאינו מניח תפילין / שאין לו ציצית בבגדו / שיש לו בנים ואינו מגדלן ללמוד תורה / אפילו קורא ושונה ולא שימש ת''ח.
* המורין הלכה מתוך משנתן - הרי הם מבלי עולם.

דף כב עמוד ב
* אין תלמיד חכם רשאי להורות עד גיל 40 שנה.
* לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה.
* ינאי המלך אמר לאשתו: אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין אלא מן הצבועין שדומין לפרושין שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס.
מספר צפיות: 14
דף כג עמוד א
* המשנה מביאה רשימה של מקרים בהם מנחת סוטה נשרפת ולא מוקרבת.
* המשנה מביאה 4 הבדלים בדיני כהן לעומת כהנת.
* המשנה מביאה 8 הבדלים בדיני איש לעומת אשה.
* כל הנשואות לכהונה מנחותיהן נשרפות - הקומץ קרב בעצמו והשירים קריבין בעצמן (לגבי השירים - לדעה אחת מעלה אותם על גבי המזבח כשאר עצי המערכה, ולדעה שניה מתפזרים על בית הדשן).

דף כג עמוד ב
* כהן הנושא פסולה לכהונה - מחלל אותה ואת זרעה מהכהונה, אבל הוא אינו מתחלל.
* הגמרא מביאה בקצרה לאורך כל העמוד את המקורות להבדלים שצויינו במשנה.
* בפרק רביעי (המתחיל בסוף העמוד) יבוארו אותם הנשים והאופנים שאין נוהג בהם דיני הסוטה.
1 2 3 4
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר