סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 
מספר צפיות: 6
דף ב עמוד א
* הכל חייבין בראייה חוץ מחרש שוטה וקטן וטומטום ואנדרוגינוס ונשים ועבדים שאינם משוחררים החיגר והסומא והחולה והזקן ומי שאינו יכול לעלות ברגליו.
* יש מחלוקת אם מי שחציו עבד וחציו בן חורין חייב בראיה או פטור.
* יש מחלוקת אם סומא באחת מעיניו חייב בראיה או פטור.

דף ב עמוד ב
* חרש שדיברו חכמים בכל מקום - היינו שאינו שומע ואינו מדבר.
* המדבר ואינו שומע זהו חרש שומע ואינו מדבר זהו אלם, זה וזה הרי הן כפקחין לכל דבריהם.
* חרש המדבר ואינו שומע שומע ואינו מדבר - פטור מן הראייה, אך חייב בשמחה.
מספר צפיות: 6
דף ג עמוד א
* חרש באזנו אחת פטור מן הראיה.
* חיגר ברגלו אחת פטור מן הראיה.
* "מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב" - כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגל.
* אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש.
* "הקהל את העם האנשים והנשים והטף" - אם אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהן.

דף ג עמוד ב
* דברי תורה מכוונין את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חיים.
* "בעלי אסופות" - אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה הללו מטמאין והללו מטהרין הללו אוסרין והללו מתירין הללו פוסלין והללו מכשירין שמא יאמר אדם היאך אני למד תורה מעתה תלמוד לומר "כולם נתנו מרועה אחד" - אל אחד נתנן פרנס אחד אמרן מפי אדון כל המעשים ברוך הוא.
מספר צפיות: 4
דף ד עמוד א
* נשים, טומטום ואנדרוגינוס - פטורים מן הראייה.
* קטן שהגיע לחינוך - חייב בראייה.
* המקמץ והמצרף נחשת והבורסי - פטורין מן הראייה (כי ריחן רע ואין יכולין לעלות עם חביריהם).
* חיגר, חולה, סומא, זקן, שאינו יכול לעלות ברגליו - פטורים מן הראייה.

דף ד עמוד ב
* הערל והטמא - פטורים מן הראייה.
* סומא באחת מעיניו - פטור מן הראייה.
* מובאים 8 פסוקים (ובעמוד הבא עוד 5 פסוקים) שכאשר אמוראים מסויימים הגיעו לפסוקים אלו - בכו.
מספר צפיות: 4
דף ה עמוד א
* כל המטה דינו של גר - כאילו מטה דינו של מעלה.
* כל העושה דבר ומתחרט בו - מוחלין לו מיד.
* הנותן צדקה לעני בפרהסיא, ובכך למעשה מביישו - נענש!
* בסוגיה מובאים 5 פסוקים שר' יוחנן בכה כאשר הגיע אליהם.

דף ה עמוד ב
* אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתה.
* כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזה.
* הקב"ה בוכה בכל יום על מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק.
* כל העוסק בתורה אפי' יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנה כולה.
מספר צפיות: 8
דף ו עמוד א
* קטן שהוא חיגר או סומא (אפילו אם הוא בר ריפוי) - פטור ממצות ראיה.
* נחלקו התנאים אם העולה שהקריבו ישראל במדבר היתה עולת תמיד או עולת ראייה.

דף ו עמוד ב
* לדעת ר' ישמעאל בסיני נאמרו רק 'כללות' (ללא פירוט ופירוש המצוות), ולדעת ר' עקיבא נאמרו גם 'פרטות'.
* הגמרא נשארת בספק איך יש לפסק את הפסוק "וישלח את נערי בני ישראל וכו'".
מספר צפיות: 2
דף ז עמוד א
* לשווי הראיון אין שיעור מקסימלי או מינימלי, אך חכמים קבעו שיעור מינימלי (מעה כסף).
* בשאר ימות הרגל יש מחלוקת אמוראים אם מותר או אסור להביא קרבן בכל פעם שנכנס לעזרה.

דף ז עמוד ב
* אנשים שריחם רע - פטורים ממצות ראיה.
* עולת ראייה - באה אפילו ביו"ט, ואינה באה אלא מן החולין, כי כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין.
מספר צפיות: 3
דף ח עמוד א
* לדעת ב"ה ניתן להביא שלמי חגיגה ממעשר שני המצורף לחולין (ונחלקו האמוראים אם הכוונה לצירוף מעות או בהמות).
* עבור שלמי שמחה יוצאים ידי חובה גם בנדרים ונדבות ובמעשר בהמה, והכהנים אף בחלק שמקבלים מהקרבנות.

דף ח עמוד ב
* אין נושאין נשים במועד שנאמר 'ושמחת בחגך' ולא באשתך.
* אם לא הקריב ביו"ט ראשון את כל הבהמות שהפריש במפורש (ולא בסתם) לקרבן חגיגה - יקריב למחרת.
מספר צפיות: 6
דף ט עמוד א
* לקרבן חגיגה שאמורים להקריב ביו"ט ראשון של חג - יש תשלומין (למי שלא הקריב) בכל ימי החג.
* האמוראים נחלקו אם התשלומין הם תשלומין ליום הראשון או תשלומין זה לזה (והנפק"מ היא במי שהיה חיגר ביום הראשון והבריא למחרת).

דף ט עמוד ב
* מעוות לא יוכל לתקון - זה שביטל ק''ש/תפילה של שחרית/ערבית.
* חסרון לא יוכל להימנות - זה שנמנו חביריו לדבר מצוה והוא לא נמנה עמהן.
* אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד.
* חזר הקב''ה על כל מדות טובות ליתן לישראל ולא מצא אלא עניות.
מספר צפיות: 7
דף י עמוד א
* במשנה נאמר ש'היתר נדרים פורחין באויר ואין להם על מה שיסמכו', אך בגמרא מובאים 5 חכמים שחולקים וסוברים ש'יש להם על מה שיסמכו'.
* לדעת רב - מצוה שיהא אדם נשבע לקיים מצוה, כדי שימהר ויזדרז לקיימה.
* כוונת המשנה שדיני שבת הם כ'הררים התלויים בשערה' נאמרה בנוגע לכך שהחופר גומא בשבת ואין צריך אלא לעפרה פטור עליה.

דף י עמוד ב
* כוונת המשנה שחגיגות הם 'כהררים התלויים בשערה' נאמרה בנוגע לכך שכוונת הפסוק "וחגותם וכו'" מתייחס לקרבן חגיגה ולא לשמחה וחגיגה.
* בסוגיה מובאים 4 אפשרויות (ורק אפשרות מספר 2 נשארה למסקנה) להבנת המקרה שאליו התכוונה המשנה באומרה שמעילות הם 'כהררים התלויים בשערה'.
מספר צפיות: 7
דף יא עמוד א
* בברייתא מובא ש'נגעים - מקרא מרובה והלכות מועטות, אהלות - מקרא מועט והלכות מרובות'.
* במשנה נאמר ש'הדינין והעבודות הטהרות והטמאות ועריות יש להן על מה שיסמכו' - והגמרא מבארת בנוגע לאלו מקרים ספציפיים זה נאמר, כי הרי כל הנושאים הללו כתובים במפורש בתורה.

דף יא עמוד ב
* בגמרא מבואר שכוונת המשנה היא שאין דורשין בעריות לשלשה ולא במעשה בראשית לשנים ולא במרכבה ליחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו.
* גזל ועריות - נפשו של אדם מחמדתן ומתאוה להם.
מספר צפיות: 2
דף יב עמוד א
* 10 דברים נבראו ביום ראשון: שמים וארץ, תהו ובהו, אור וחשך, רוח ומים, מדת יום ומדת לילה.
* אור שברא הקב''ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו כיון שנסתכל הקב''ה בדור המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים עמד וגנזו מהן (וגנזו לצדיקים לעתיד לבא).
* ב10 דברים נברא העולם: בחכמה ובתבונה ובדעת ובכח ובגערה ובגבורה בצדק ובמשפט בחסד וברחמים.
* ב''ש: שמים נבראו תחלה, ב''ה: ארץ נבראת תחלה, חכמים: זה וזה כאחת נבראו.

דף יב עמוד ב
* לדעת ריש לקיש יש 7 רקיעים (וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות) - והתפקיד של כל אחד מהם מפורט בגמרא.
* כל העוסק בתורה בלילה הקב''ה מושך עליו חוט של חסד ביום.
* כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמים.
מספר צפיות: 6
דף יג עמוד א
* "כתוב בספר בן סירא: במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור, במה שהורשית התבונן אין לך עסק בנסתרות".
* אין מוסרין סתרי תורה אלא למי שיש בו 5 דברים: שר חמשים ונשוא פנים ויועץ וחכם חרשים ונבון לחש.
* אין מוסרין דברי תורה לעובד כוכבים.
* זכור אותו האיש לטוב וחנניה בן חזקיה שמו אלמלא הוא נגנז ספר יחזקאל שהיו דבריו סותרין (לכאורה) דברי תורה.

דף יג עמוד ב
* כל שראה יחזקאל ראה ישעיה - למה יחזקאל דומה לבן כפר שראה את המלך ולמה ישעיה דומה לבן כרך שראה את המלך (כי בן כרך הרואה את המלך אינו נבהל ואינו תמה ואינו חש לספר).
* מלך שבחיות ארי מלך שבבהמות שור מלך שבעופות נשר ואדם מתגאה עליהן והקב''ה מתגאה על כולן ועל כל העולם כולו.
* בזמן שאין בהמ''ק קיים - כביכול נתמעטה פמליא של מעלה.
1 2 3
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר