סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

פורום פורטל הדף היומי

חוליןקלו ע"איג חשון תשע"ב01:31בענייני שותפות - חלק ב / ‏המכריע
ו. (קלו.) גגך למעוטי בתי כנסיות. ברש"י אין לאחד חלק בהן. הוה קשיא ליה לרש"י דלכאורה כל החיסרון של בית כנסת הוא מפני ששייך לרבים, ואי שותפין חייבין מה סברא יש לפטור בו, ועל זה משיב בתי' הראשון דאין זה בבעלות שותפין, דא"כ היה זה שייך רק לבונין אותו וליורשיהם, וכיון דכל אחד זכאי ליכנס בו וכדומה, הרי שזה לא שייך לאף אחד. ובאמת אין הכוונה שזה הפקר (ובודאי שאי אפשר לזכות בו) אלא הכוונה דזה סוג מיוחד של בעלות ציבורית, שהציבור בעלים ולא שותפות יחידים. ומצינו זאת בכמה סוגיות כגון לגבי נודר מחבירו אי מותר ליכנס לבית הכנסת ועוד. ובאמת יתכן שבית כנסת מקומי באופנים מסויימים לפי תי' זה יהא חייב במעקה משא"כ לתי ב' ברש"י.

ז. ליתנהו להני כללי. אע"ג דמקשי להדיא רק מבכורה, אבל כיון דע"כ יפרש בקרכם דכל ישראל, א"כ נפלו רוב הדרשות דלעיל. (תרומותיכם דתרומה, עריסותיכם דחלה, וזה נפ"מ לאחר שתרומה פטורה בשותפות לר"א אפשר ללמוד חלה מראשית הגז או מתרומה וצריך לרבות מעריסותיכם וליכא, ארצכם דפאה, ימיכם דמזוזה, מעשרותיכם, זובחי דמתנות, ארצם דביכורים בגדיהם דציצית) מלבד נופל דמעקה). והוסיף ר"ח מסורא להק' להדיא ממתנות ותרומה, אבל לפי העיקר הזה נדחו רובם. ורמז לזה רש"י בקצרה.

ח. אי מה תרומה מחובר אף מתנות מחובר. לגירסא זו קאי אמאי דאמרי' השתא דמצי יליף מתנות מתרומה. אמנם רש"י ותוס' גרסו אף ראשית הגז בארץ, ולא נמצא כעת לימוד כזה ראשית הגז מתרומה, ולכן שולח רש"י ללישנא קמא בתחילת הסוגיא דיליף ר"א גז ממתנות בהיקש. ולפי זה באמת ללישנא השלישית דיליף מצאנך לא קשה. אמנם רש"י לפנינו כתב נתינה נתינה והוא על פי סוגיא בסמוך, ולפי זה אין זה תלוי בלשונות. ומהברייתא דמביא מיד אי אפשר להוכיח על הגירסא, דהיא מדברת גם על מתנות וגם על ראשית הגז.

להגירסא מתנות ניחא טפי דלא צירף קושיא זו עם כל הקושיות להלן דנילף ראשית הגז מתרומה לכמה עניינים (כגון טובלת, מיתה וחומש, ראשון ושני, חדש על ישן, על שאינו מינו, שייריה ניכרין).

ט. אמר רבא יליף נתינה ראשית הגז מתרומה. ועל מתנות לא אמר הטעם דכבר אמרנוהו לעיל דמצי יליף או מראשית הגז או מתרומה.

י. גזז והניח שנים ושלושה שנים, ר"ל גזז בשנה ראשונה שתיהן והניח צמרן, גזז שוב שתיהן בשנה שניה, ושוב בשלישית, נמצא שיש לו שש גיזות משתי רחלות. ומש"כ רש"י גזז שניה כוונתו שנה שניה. וקרינן שנים ושלושה שנים, שנים בתרא בקמץ וחיריק.

יא. מתני' דלא כר' אלעאי. בלאו הכי מתני' דתנן בחו"ל כבר דלא כוותיה.

יב. (קלו:) וגבי תרומה מנלן. הקושיא מת"ק. והיה מקום לומר דע"כ לא פליגי אלא אי שחורות ולבנות תרי מיני אבל תרי מיני ממש כו"ע מודו והקושיא מכולם, אבל מרש"י נראה שהקושיא רק מתרי מיני דחד פירא דכוותה גבי גז שהכל צמר.

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר