סקר
האם אתה לומד דף יומי עם רש"י?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

אֶלָּא שֶׁקְּבָעָן בִּשְׁעַת נֶדֶר אֲבָל בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה לָא
כַּאֲשֶׁר נָדַרְתָּ וְלֹא כַּאֲשֶׁר הִפְרַשְׁתָּ
אִיתְּמַר נָמֵי אָמַר רַבִּי אַחָא בַּר חֲנִינָא אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁקְּבָעָן בִּשְׁעַת נֶדֶר אֲבָל בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה לֹא כַּאֲשֶׁר נָדַרְתָּ וְלֹא כַּאֲשֶׁר הִפְרַשְׁתָּ
מַתְנִי' הָאוֹמֵר הֲרֵי עָלַי מִנְחָה מִן הַשְּׂעוֹרִים יָבִיא מִן הַחִטִּים קֶמַח יָבִיא סוֹלֶת בְּלֹא שֶׁמֶן וּבְלֹא לְבוֹנָה יָבִיא שֶׁמֶן וּלְבוֹנָה
חֲצִי עִשָּׂרוֹן יָבִיא עִשָּׂרוֹן שָׁלֵם עִשָּׂרוֹן וּמֶחֱצָה יָבִיא שְׁנַיִם רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר שֶׁלֹּא הִתְנַדֵּב כְּדֶרֶךְ הַמִּתְנַדְּבִין
גְּמָ' אַמַּאי נֶדֶר וּפִתְחוֹ עִמּוֹ הוּא
אָמַר חִזְקִיָּה הָא מַנִּי בֵּית שַׁמַּאי הִיא דְּאָמְרִי תְּפוֹס לָשׁוֹן רִאשׁוֹן דִּתְנַן הֲרֵינִי נָזִיר מִן הַגְּרוֹגְרוֹת וּמִן הַדְּבֵילָה בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים נָזִיר וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אֵינוֹ נָזִיר
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר אֲפִילּוּ תֵּימָא בֵּית הִלֵּל בְּאוֹמֵר אִילּוּ הָיִיתִי יוֹדֵעַ שֶׁאֵין נוֹדְרִין כָּךְ לֹא הָיִיתִי נוֹדֵר כָּךְ אֶלָּא כָּךְ
אָמַר חִזְקִיָּה לֹא שָׁנוּ אֶלָּא דְּאָמַר מִנְחָה מִן הַשְּׂעוֹרִים אֲבָל אָמַר מִנְחָה מִן הָעֲדָשִׁים לָא
מִכְּדִי חִזְקִיָּה כְּמַאן אָמַר לִשְׁמַעְתֵּיהּ כְּבֵית שַׁמַּאי וּבֵית שַׁמַּאי מִשּׁוּם תְּפוֹס לָשׁוֹן רִאשׁוֹן הוּא מָה לִי מִן הַשְּׂעוֹרִין מָה לִי מִן הָעֲדָשִׁים הֲדַר בֵּיהּ
וּמַאי טַעְמָא הֲדַר בֵּיהּ אָמַר רָבָא מַתְנִיתִין קְשִׁיתֵיהּ מַאי אִירְיָא דְּתָנֵי מִנְחָה מִן הַשְּׂעוֹרִים לִיתְנֵי מִן הָעֲדָשִׁים
אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ מִשּׁוּם דְּטָעֵי הוּא בִּשְׂעוֹרִים טָעֵי בַּעֲדָשִׁים לָא טָעֵי
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר אֲפִילּוּ מִן הָעֲדָשִׁים מִכְּדֵי רַבִּי יוֹחָנָן כְּמַאן אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתֵּיהּ כְּבֵית הִלֵּל וּבֵית הִלֵּל מִשּׁוּם דְּטָעֵי הוּא בִּשְׂעוֹרִין טָעֵי בַּעֲדָשִׁים לָא טָעֵי
לִדְבָרָיו דְּחִזְקִיָּה קָאָמַר לֵיהּ אַתְּ מַאי טַעְמָא הָדְרַתְּ בָּךְ מִשּׁוּם דְּלָא קָתָנֵי מִן הָעֲדָשִׁים
דִּלְמָא לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר לָא מִיבַּעְיָא מִן הָעֲדָשִׁים דְּאִיכָּא לְמֵימַר מִהְדָּר הוּא דְּהָדַר בֵּיהּ וּתְפוֹס לָשׁוֹן רִאשׁוֹן אֶלָּא אֲפִילּוּ מִן הַשְּׂעוֹרִין נָמֵי דְּאִיכָּא לְמֵימַר מִיטְעָא הוּא דְּקָא טָעֵי אֲפִילּוּ הָכִי תְּפוֹס לָשׁוֹן רִאשׁוֹן

רש"י

אלא שקבען בשעת נדר. הרי עלי להביא את זו במחבת: אבל בשעת הפרשה. דבשעת נדר אמר הרי עלי מנחה סתם ובשעת הפרשה קבעה ואמר זו אביא לשם נדר במחבת: לא אמר כלום. לא מיפסלא: מאי טעמא כאשר נדרת. כתיב כמו שאמרת בשעת נדר קיים דבריך ולא כאשר הפרשת דבשעת הפרשה לא קבעה: אמאי. מחוייב לאתויי מן החטים: נדר ופתחו עמו הוא. עם הנדר אמר פתח שמתחרט בו דכיון דאמר מן השעורים אמרי' דאין בדעתו להביא כלום דאדם יודע שאין מנחה מן השעורים: תפוס לשון ראשון. וכיון דאמר הרי עלי מנחה איחייב במנחה הוגנת: גרוגרות ודבילה. לא שייכא בהו נזירות: הרי זה נזיר. מן היין דתפוס לשון ראשון: הדר ביה חזקיה משמעתא. דלעיל ומודה דטעמא במתני' באומר לא הייתי יודע כו': בשעורין איכא למימר דטעי. משום דיחיד מביא מנחת קנאות מן השעורים אבל בעדשים ליכא למימר דטעי הלכך פתחו עמו הוא דלא נתכוין להביא כלום: כמאן אמרה לשמעתיה. כלומר כמאן אוקמא למתניתין לעיל כבית הלל: בעדשים לא טעי. וליכא למימר אילו הייתי יודע דהא ודאי ידע שאין מנחה של עדשים ולאו למידי איכוין: לדבריו דחזקיה. דאוקמא מעיקרא כבית שמאי קאמר ליה רבי יוחנן דאפילו מן העדשים תפוס לשון ראשון וליה לא סבירא ליה משום דר' יוחנן אוקי טעמא דמתני' משום דטעי דאיכא למימר אילו הייתי יודע כו' אבל בעדשים לא טעי דמעיקרא לאו למידי איכוין: את מאי טעמא הדרת בך. לדידך איכא לתרוצי דלא מיבעיא קאמר לא מיבעיא עדשים דכיון דקי''ל תפוס לשון ראשון דחייב דכיון דלא טעו בהו אינשי איכא למימר מעיקרא כי אמר למנחה גמורה איכוין ובעא למיהדר ביה וסבר אימא מידי דלא חזי להקרבה ונקט עדשים הלכך חייב דלא מצי מהדר ביה אבל שעורים דאיכא למימר כיון דטעו בהו אינשי אימא מעיקרא לאו למנחה איכוין אלא למנחת שעורים ממש כדפריש וכיון דאין מנחה באה שעורים ליפטר דודאי מצי אמר אילו הייתי יודע דסופי להביא חטים לא הייתי נודר כל עיקר קמשמע לן:

תוספות

הקדש ולכך מצי למיהדר תוך כדי דיבור וי''ל דלמ''ד אין פותחין בחרטה נקט טעמא דב''ה דסבר כר''ש וטעמא דב''ש נקט לשנויי אפי' למ''ד פותחין דלמ''ד אין פותחין לא הוי צריך לפרושי טעמא דב''ש משום דאין שאלה להקדש ועוד יש לפרש דניחא ליה לפרושי טעמא דבית הלל כר''ש משום דהיינו נמי טעמא דב''ש לר' יהודה דקתני סיפא אמר רבי יהודה אף כשאמרו ב''ש לא אמרו אלא באומר הרי הן עלי קרבן פירוש כשבדקנוהו אח''כ למאי נתכוון אמר להיות מן הגרוגרות עלי נתכוונתי אז הוא נדור מן הגרוגרות כאילו אמר גרוגרות ודבילה עלי קרבן ואין זה דברים שבלב שלבו אינו משונה ממה שבפיו דהוצאת פיו לא משמע נזירות אבל לרבנן כי אמר הכי הוי נזיר דהוצאת פיו משמע להו לשון נזירות כדמפרש להו בגמ' דגרוגרות ודבילה לא פתח נדרו הוא ונזיר הוי ולא נדור הוי אפי' נתכוין לומר קרבן עלי דהא לרבי מאיר לא הוי נדור לבית שמאי וכי פליגי ר' יהודה ותנא קמא אליבא דב''ש פליגי ולא לבית הלל והשתא לבית שמאי כיון דאמרי אין שאלה בהקדש אמאי לא הוי נזיר אלא סבירא ליה לרבי יהודה כרבי שמעון דלא נדר כדרך הנודרים ולהכי אמר טעמא דבית הלל בהכי דהוי השתא חד טעמא לתרוייהו ומיהו קשה לפי' זה דשמעי' ליה לרבי יהודה בסוף פ''ב דזבחים (דף ל.) דאית ליה תפוס לשון ראשון ולקמן מפרש טעמא דר' שמעון משום דבשיטת ר' יוסי אמרה דאף בגמר דבריו אדם נתפס ובמקום שנהגו נמי אמר ר''ש סבר לה כר' יוסי ואם תאמר דהשתא אמר לבית שמאי דאין שאלה בהקדש וכן מוכח בפ' נערה המאורסה (נדרים דף עח.) ובפרק יש נוחלין (ב''ב דף קכ:) ואילו בפ' בית שמאי (נזיר דף לא:) תנן מי שנדר בנזיר ונשאל לחכם ואסרו מונה משעה שנדר נשאל לחכם והתירו (מונה משעה שנדר ואם) היתה לו בהמה [מופרשת] תצא ותרעה אמרו להם ב''ה לב''ש ואי אתם מודים [בזה] שהוא הקדש טעות שתצא ותרעה בעדר משמע שגם ב''ש מודים לב''ה דיכול חכם להתיר וי''ל דנשאל לחכם דהתם היינו לידע אם בלשון נזירות נדר או לא ולהכי נקט לשון ואסרו שאמרו לו יש בלשון הזה לשון נזירות ולהכי איצטריך לי' למימר כשאסרו דמונה משעה שנדר דלא תימא עד שידע שהוא נזיר לא יתחיל למנות ומיהו אין מזה ראיה דאיצטריך ליה לאשמועינן אע''פ שעבר ושתה יין בימי נזירותו אפילו הכי עולין לימי המנין כדמוכח התם בגמ' וא''ת מאחר דמפרשי טעמא דב''ש משום דאין אדם מוציא דבריו לבטלה וכי אמר הריני נזיר היה בדעתו לגמור ולפרש מן היין אם כן קשה אמאי איצטריך למימר טעמא דב''ה משום דסברי כרבי שמעון לימא דקסברי אדם מוציא דבריו לבטלה ועוד קשה אטו רבנן דר''ש דאמרי יביא מן החטין מי סברי לה כב''ש דאמרי מן הגרוגרות הוי נזיר וכי תימא ב''ש תנו לה כדקאמר חזקיה ב''ש היא אכתי קשה מר' יוסי בפ' מקום שנהגו (פסחים נג.) דאמרי' לא סבר לה כר''ש מי קא רבי יוסי כב''ש וי''ל דרוצה ליישב דברי ב''ה ככולי עלמא אפי' כמאן דאמר אין אדם מוציא דבריו לבטלה והא דקאמר סברי לה כרבי שמעון לאו משום דפליג ארבנן דר' שמעון לענין מנחה אלא כלומר גבי נזיר הוי מסקי טעמייהו כר' שמעון גבי מנחות ומיהו רבנן גופייהו מודו גבי גרוגרות דלא הוי נזיר דדוקא גבי מנחה יביא מן החטין משום דשעורין שייכי גבי מנחה כדאשכחן מנחת העומר ומנחת קנאות דבאות שעורין ולמנחה מעליא איכוין אבל גרוגרות לא שייכי לנזירות ומעיקרא כי אמר הריני נזיר לא היה בדעתו לנזירות כלל ולחזקיה דמדמי מנחה ונזירות אהדדי ההיא דמקום שנהגו דרבי יוסי לא סבר לה כרבי שמעון לאו ארבי שמעון דפירקין קאמר אלא אההוא דלקמן בפרק הרי עלי עשרון (דף קט.) דתנן הרי עלי עולה שאקריבנה בבית חוניו יצא רבי שמעון אומר אין זו עולה דטעמא משום דלא התנדב כדרך המתנדבים וההיא דתודוס איש רומי דפרק מקום שנהגו (שם דף נג:) דמיא לה אבל גבי מנחה מן השעורים מודה דפטור כרבי שמעון דהיינו טעמא משום דגבי עולה כי אמר הרי עלי עולה שייך בקדושתה וכי אמר אחר כך להקריב בבית חוניו מכל מקום קדושה היא וכיון דחל עליה הקדש תו לא פקע אבל מנחה מן השעורים לא קיבל עליו מנחה מן החטין ומודה רבי יוסי דפטור: הריני נזיר מן הגרוגרות. בתוספתא (רפ''ב דנזירות) תניא [כינויי] כינויים בית שמאי אומרים נזיר ובית הלל אומרים אינו נזיר ואיזו כינויי כינויים האומר הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה ותימה מה שייכא הכא ורבינו תם פירש דבירושלמי מפרש דקרו אינשי לגרוגרות תירוש פי' כששואלין אותו אומר כך היה בלבי לשון רבינו תם:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר