סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

פירוש שטיינזלץ

ועוד יש להקשות לשיטת רב אשי, הסבור כי לדעת ר' אליעזר אין בילה: הרי תניא בהדיא [שנויה ברייתא במפורש]: דמי חטאת הניתנין למעלה שנתערבו בדמי עולה הניתנין למטהר' אליעזר אומר: יתן למעלה לשם חטאת, ואחר כך יתן למטה לשם עולה, והעליונים וגם התחתונים עלו לו.

ואי אמרת [ואם אומר אתה] אין בילה, אמאי [מדוע] עלו לו? דילמא קיהיב [שמא נמצא נותן] עליונים למטה והתחתונים למעלה!

ומשיבים: הכא במאי עסקינן [כאן במה אנו עוסקים]? כגון דאיכא רובא [שיש רוב] עליונים, וקא יהיב [והוא נותן] למעלה דם כשיעור הדמים התחתונים שהיו בתערובת ועוד דם, כך שבוודאי נתן למעלה מדם העליונים.

ומקשים: הא [הרי] "תחתונים עלו לו" קתני [שנה], ואילו לפי הסבר זה, יתכן שנתן את כל דמי העולה למעלה, ומדוע עלו לו? ומשיבים: אין הכוונה שעלו לו לשם דמי עולה, שדמה ניתן למטה, אלא שעלו לו לשם שירים של חטאת, שצריך לשפוך אותם אל יסוד המזבח.

ומציעים: תא שמע [בוא ושמע] ראיה נוספת ממה ששנינו: נתן למטה ולא נמלך מה יעשה עתה? ר' אליעזר אומר: יחזור ויתן מן התערובת למעלה, והעליונים והתחתונים עלו לו. ואם לדעת ר' אליעזר אין בילה, מדוע עלו לו? שמא נתן את העליונים למטה ואת התחתונים למעלה!

ומשיבים: הכא נמי [כאן גם כן] מדובר ברובא [ברוב] שהיו מה עליונים, וקא יהיב [והוא נותן] למעלה שיעור תחתונים ועוד, כך שבוודאי נתן מקצת מן העליונים במקומם. ומקשים: והא [והרי] "תחתונים עלו לו" קתני [שנה]! ולפי הסבר זה יתכן שנתן את כולם למעלה, ומדוע עלו לו? ומשיבים: עלו לו לשם שירים של החטאת.

ומציעים: תא שמע [בוא ושמע] ראיה ממה ששנינו: נתנן למעלה ולא נמלךאלו ואלו מודים שיחזור ויתן למטה, ואלו ואלו עלו לו. ואם לדעת ר' אליעזר אין בילה — שמא נתן את התחתונים למעלה ואת העליונים למטה!

ומשיבים: הכא נמי [כאן גם כן] מדובר ברובא [ברוב] עליונים, וקא יהיב [והוא נותן] למעלה שיעור תחתונים ועוד, ויוצא ידי חובת העליונים בלבד.

ומקשים: והא [והרי] אלו ואלו עלו לו קתני [שנה]! ומשיבים: מי קתני [האם שנה] לגבי הלכה זו: אלו ואלו מודים שאלו ואלו עלו לו? "אלו ואלו עלו לו" קתני [שנה] בלבד. שאף שבתחילה שנינו שאלו ואלו מודים שיחזור ויתן למטה, כלומר, שאף ר' אליעזר סבור כן, ואולם סיפא [בסוף], ששנינו: אלו ואלו עלו לו, אתאן לרבנן [הגענו לשיטת חכמים בלבד], דאמרי הם אומרים]: יש בילה, ולכן אלו ואלו עלו לו.

ומציעים: תא שמע [בוא ושמע] ממה ששנינו במשנתנו: הניתנין במתנה אחת שנתערבו בניתנין במתנה אחתינתנו במתנה אחת. ואי אמרת [ואם אומר אתה] כי לדעת ר' אליעזר אין בילה, אמאי [מדוע] ינתנו במתנה אחת? דילמא מהאי קיהיב ומהאי לא קיהיב [שמא מזה הוא נותן ומזה אינו נותן]! ומשיבים: מדובר כגון שנתערבו שיעור מתנה אחת בשיעור מתנה אחת ולא יותר, ובוודאי נתן משניהם.

ועוד מקשים: הרי שנינו כי דם שטעון מתן ארבע שנתערב בדם שטעון מתן ארבע יינתן במתן ארבע, ואם אין בילה — שמא אינו נותן אלא מדמו של אחד! ומשיבים: הכא נמי [כאן גם כן] מדובר שנתערבו שיעור ארבע מתנות בשיעור ארבע מתנות, ובוודאי נתן משניהם.

ועוד מקשים: והרי שנינו שאם נתערבו הניתנים מתן ארבע בניתנים מתנה אחת שיתן במתן ארבע. וגם כאן, אם לדעת ר' אליעזר אין בילה — שמא לא נתן אלא מדמו של אחד הקרבנות!

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר