סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

מִשּׁוּם אֵיבָה
בְּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ מְנָלַן דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב מִנַּיִן שֶׁמַּעֲשֵׂה הַבַּת לָאָב שֶׁנֶּאֱמַר וְכִי יִמְכּוֹר אִישׁ אֶת בִּתּוֹ לְאָמָה מָה אָמָה מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ לְרַבָּהּ אַף בַּת מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ לְאָבִיהָ וְאֵימָא הָנֵי מִילֵּי קְטַנָּה דְּמָצֵי מְזַבֵּן לַהּ אֲבָל נַעֲרָה דְּלָא מָצֵי מְזַבֵּן לַהּ מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ דִּידַהּ הָווּ
מִסְתַּבְּרָא דְּאָבִיהָ הָווּ דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ לָאו דְּאָבִיהָ אֶלָּא הָא דְּזַכִּי לֵיהּ רַחֲמָנָא לְאָב לְמִימְסְרַהּ לְחוּפָּה הֵיכִי מָצֵי מָסַר לַהּ הָא קָמְבַטֵּל לַהּ מִמַּעֲשֵׂה יָדֶיהָ
פָּרֵיךְ רַב אַחַאי אֵימָא דְּיָהֵיב לַהּ שְׂכַר פְּקַעְתַּהּ אִי נָמֵי דִּמְסַר לָהּ בְּלֵילְיָא אִי נָמֵי דִּמְסַר לַהּ בְּשַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים
אֶלָּא קְטַנָּה לָא צְרִיכָא קְרָא הַשְׁתָּא זַבּוֹנֵי מְזַבֵּין לַהּ מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ מִיבְּעֵי [אֶלָּא] כִּי אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְנַעֲרָה
בַּהֲפָרַת נְדָרֶיהָ מְנָלַן דִּכְתִיב בִּנְעוּרֶיהָ בֵּית אָבִיהָ
וּמְקַבֵּל אֶת גִּיטָּהּ מְנָלַן דִּכְתִיב וְיָצְאָה וְהָיְתָה אִיתַּקּוּשׁ יְצִיאָה לַהֲוָיָיהּ
וְאֵינוֹ אוֹכֵל פֵּירוֹת בְּחַיֶּיהָ תָּנוּ רַבָּנַן הָאָב אֵינוֹ אוֹכֵל פֵּירוֹת בְּחַיֵּי בִתּוֹ רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר הָאָב אוֹכֵל פֵּירוֹת בְּחַיֵּי בִתּוֹ בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי תַּנָּא קַמָּא סָבַר בִּשְׁלָמָא בַּעַל תַּקִּינוּ לֵיה רַבָּנַן פֵּירֵי דְּאִם כֵּן מִימְּנַע וְלָא פָּרֵיק
אֶלָּא אָב מַאי אִיכָּא לְמֵימַר דְּמִימְּנַע וְלָא פָּרֵיק בְּלָאו הָכִי פָּרֵיק לַהּ וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר אָב נָמֵי מִימְּנַע וְלָא פָּרֵיק סָבַר כִּיסָא נְקִיטָא עִילָּוַהּ תֵּיזִיל וְתִפְרוֹק נַפְשַׁהּ
נִיסֵּת יָתֵר עָלָיו הַבַּעַל שֶׁהוּא אוֹכֵל כּוּ' תָּנוּ רַבָּנַן כָּתַב לָהּ פֵּירוֹת כְּסוּת וְכֵלִים שֶׁיָּבוֹאוּ עִמָּהּ מִבֵּית אָבִיהָ לְבֵית בַּעְלָהּ מֵתָה לֹא זָכָה הַבַּעַל בִּדְבָרִים הַלָּלוּ מִשּׁוּם רַבִּי נָתָן אָמְרוּ זָכָה הַבַּעַל בִּדְבָרִים הַלָּלוּ
לֵימָא בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה וְרַבָּנַן קָמִיפַּלְגִי דִּתְנַן נִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה בֵּין מִן הַנִּשּׂוּאִין בֵּין מִן הָאֵירוּסִין גּוֹבֶה אֶת הַכֹּל רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר מִן הַנִּשּׂוּאִין גּוֹבֶה אֶת הַכֹּל וּמִן הָאֵירוּסִין בְּתוּלָה גּוֹבָה מָאתַיִם וְאַלְמָנָה מָנֶה

רש"י

משום איבה. דכיון דאינו חייב במזונותיה אי אמרת מציאתה שלה איכא איבה ולא זיין לה תו: הא דזכי ליה רחמנא לאב למימסרה לחופה. כדכתיב את בתי נתתי כל נתינות שבה במשמע ואותו היום אינה עושה מלאכה היכי מצי כו': פקעתה. בטילותה: אלא קטנה לא צריכא קרא. דקשיא לך לעיל אימא ה''מ קטנה דמצי מזבן לה לאו קושיא היא: כי איצטריך קרא לנערה. ואע''ג דעיקר קרא בקטנה כתיב מיהו קרא יתירא הוא דכתיב לאמה לאקושי בת לאמה להיקישא דנערה אתיא: בנעוריה. גבי הפרת נדרים כתיב והכי קאמר בנעוריה ברשות אביה היא וכי תימא הא בהדיא כתיב כי הניא אביה אותה אי לאו האי הוה אמינא בקטנה משתעי: ומימנע ולא פריק. לפיכך תקנו לו פירות כדאמר לקמן ופירקונה תחת פירות דליכלינהו בעל וכל פדיונה יהי עליו אם רב אם מעט דאי אמרת לינחינהו ויפדוה מהם אם תהיה שבוייה זמנין דלא מלו והשתא יהיב מדידיה: כיסא נקיטא. כיס מלא מעות יש לה בסגולה ועד הנה לא נהניתי מהם עתה תפדה את עצמה ואם יחסר אני לא אשלים: כתב לה פירות כסות וכלים. פסק לה האב בנדוניתה שתכניס לבעלה מטלטלין כגון פירות תלושין וכסות וכלים וכתבן לה מן האירוסין: ומתה. באירוסין לא זכה כו': לימא בפלוגתא כו'. דמ''ד בעלה יורש נדונייתה מן האירוסין כרבנן דאמרי אם מת הוא גובה את הכל מנה מאתים ותוספת אלמא כתובתה קיימא כאילו נישאת אם מתה איהי נמי ירית איהו נדוניא שאף היא בתוך השטר נכתבה דהכי כתבינן דא נדוניא דהנעלת ליה מבי אבוה כך וכך וצבי ואוסיף לה מדיליה כך וכך:

תוספות

משום איבה. פירש בקונטרס כיון דאינו חייב במזונותיה אי אמרת דמציאתה לעצמה איכא איבה ולא זיין לה ולר''י נראה איבה דמציאתה היינו שלא יקדשנה למנוול ומוכה שחין והא דאמרינן בפ''ק דב''מ (דף יב: ושם) גבי מציאת בנו ובתו הקטנים לא קטן קטן ממש אלא גדול וסמוך על שולחן אביו זהו קטן קטן ואינו סמוך על שולחן אביו זהו גדול היינו דווקא בקטן אבל בקטנה אפילו אינה סמוכה על שולחן אביה הויא מציאתה לאב משום איבה שלא יקדשנה למנוול ומוכה שחין ולשמואל דאמר התם קטן קטן ממש אפי' אין סמוך על שולחן אביו משום דבשעה שמוצאה מריצה אצל אביו צ''ל לפ''ה דמתני' דהתם לצדדין קתני קטנה אפילו באינה סמוכה נערה בסמוכה וגדול הסמוך על שולחן אביו הוי מציאתו לעצמו לשמואל דליכא למיחש כולי האי לאיבה בבנים כמו בבנות דזילא בהו מילתא לחזר על הפתחים אבל קשה לפ''ה דפשיטא ליה לעיל דמציאתה לאחר מיתת האב לעצמה אע''ג דניזונית מן האחין ומה שפירש בקונטרס לעיל דלהכי פשיטא ליה דלעצמה דלא שייך בהו איבה כיון דבעל כרחייהו מיתזנא אין נראה לרשב''א דשייך איבה אפילו היכא דקא מיתזנא בעל כרחייהו שלא יטריחוה כל שעה לב''ד במזונות כדמוכח לקמן בפרק אלמנה (דף צה: ושם) דאלמנה מעשה ידיה ליתומים אע''ג דבעל כרחייהו מיתזנא ומעשה ידיה אינן של בעל אלא משום איבה כדאמר בפרק אע''פ (לקמן דף נח:) מזוני עיקר ומעשה ידיה משום איבה ולפי' ר''י ניחא ואע''ג דמציאת אשה לבעלה אינה אלא משום איבה . ואמר בפרק אלמנה (לקמן דף צו.) דגבי יתומים תיהוי לה איבה ואיבה ההיא איבה לאו משום מזונות הוא דלא דמיא למעשה ידיה אלא איבה דקטטה ובקטטה דידה ודיתומין והבת עם האחים לא חיישינן כיון דליכא איבה דמזונות ועוד נראה לר''י דמציאתה דומיא דקידושיה דהוי דאב אפילו אינה סמוכה על שולחנו ומעשה ידיה נמי אפילו אינה סמוכה הויא העדפה דאב: דזכי ליה רחמנא לאב למימסרה לחופה. פירש בקונטרס דכתיב את בתי נתתי ואע''ג דקרא כשהיתה קטנה כדפרישית לעיל אלא דבלאו הכי פריך שפיר ועי''ל דהא דפריך לעיל ה''מ קטנה משום דאכתי לא קים לן שיהא לאב שום כח בנערה אבל הכא דכבר למד שיש לו כח לקדשה תו לית לן לאוקמא קרא בקטנה דווקא ולפ''ה דלעיל דזינתה אחר החופה לא הויא בסקילה ע''כ חופה הויא בנערות מדנסקלה על זנות בית אביה וצ''ע אמאי לא גמרינן קידושין מחופה: דמסר לה בשבתות וי''ט. אע''ג דאמר במו''ק (דף ח: ושם) ושמחת בחגך ולא באשתך דאין נושאין נשים בחולו של מועד משום דאין מערבין שמחה בשמחה ודרשה גמורה היא כדאמר בחגיגה (דף ח: ושם) דהוי מדאורייתא איכא למימר דהכא איירי שעה אחת לפני יו''ט שהוא כיו''ט לענין מלאכה דתוספת דאורייתא ובטילה באותה שעה מן המלאכה א''נ כשמסרה האב לשלוחי הבעל או נשואין בלא סעודה אע''ג דאמר בהחולץ (יבמות דף מג: ושם) דנשואין בלא סעודה איכא שמחה לא חשיבא שמחה כולי האי שיהא אסור לישא ביו''ט מטעם זה: השתא זבוני מזבן לה כו' כי איצטריך קרא לנערה. הקשה ה''ר יעקב מאורלינ''ש דאמאי איצטריך בערכין (דף כט:) למילף מק''ו דאין אדם יכול למכור את בתו כשהיא נערה דהשתא מכורה כבר יוצאה שאינה מכורה אינו דין שלא תמכר תיפוק ליה מהכא דאין יכול למוכרה מדאיצטריך לאמה דאי יכול למוכרה מה צריך קרא פשיטא דהשתא זבוני מזבן לה מעשה כו' ושמעתי בשם מורי הר''ם דמהכא נמי לא ידעינן אלא מכח ק''ו דהשתא זבוני מזבין לה ולי נראה דאי לאו ק''ו דהתם ה''א דמצי מזבן לה והוה דרשינן מלאמה דמעשה ידיה לאביה אפי' בבוגרת: כתב לה פירות כסות וכלים. למאי דמוקי בקונטרס הך ברייתא מן האירוסין הא דקתני לקמן הלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל כו' מתה אביה יורשה אתיא כרבנן ומיהו בנישואין כ''ע מודו כדקתני בסיפא דההיא ואין נראה לר''ת דאי מן האירוסין למה קבעה אמתני' דהכא דאיירי בנישאת ועוד אמאי זכה לרבי נתן הא קתני שכתב שיבואו עמה מבית אביה לבית בעלה והא לא באו ועוד דמסיק אבל הכא משום איחתוני הוא ואי באירוסין אירוסין לא הוי קרי חיתון אלא איקרובי דעתא כדלקמן בריש אע''פ (דף נו.) ואע''ג דבפרק הנושא (לקמן דף קב.) קאמר גבי כמה אתה נותן לבתך כך וכך וכו' דאיירי באירוסין בההיא הנאה דאיחתני אהדדי גמרי ומקנו באמירה יש לומר דה''פ בההיא הנאה שיבואו לבסוף לידי חיתון נשואין גמרי ומקנו אהדדי אף בשעת אירוסין ונראה לר''ת דהך ברייתא בנשואין מיירי וטעמא דלא זכה לתנא קמא משום דאנן סהדי דאין דעת האב ליתן נדוניא זו אלא ע''מ שתהנה בתו ממנה כמו הבעל ולרבי נתן לית ליה אומדנא וזכה הבעל וקאמר לימא דבפלוגתא דרבי אלעזר ורבנן קמיפלגי דמ''ד לא זכה כרבי אלעזר ואע''ג דההוא דר''א באירוסין והכא בנישואין מכל מקום מדמה להו כי היכי דאזיל ר' אלעזר בתר אומדנא דלא כתב אלא על מנת לכונסה ה''נ אזיל בתר אומדנא שלא כתב אלא על מנת שתהנה בתו ולבתר הכי קאמר למ''ד זכה דעד כאן לא קאמר ר''א אלא מדידיה לדידה דלא אקני לה אלא ע''מ לכונסה משום חיבת חופה אבל מדידה לדידיה אפי' ר''א מודה דדי לנו באומדנא של חיתון נישואין אע''ג דאיכא תו אומדנא אחרינא די לנו באומדנא זו כיון
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר