סקר
מסכת שבת


 

חיפוש בטקסט הדף

מסכת מתוך טקסט הדף
חולין מה ע"ב גמרא הפולין ולחוץ כלחוץ ופולין עצמן איני יודע ומסתברא כלפנים רבי ירמיה בדק בעופא ואשכח כמין
חולין מט ע"א גמרא קבלה אמר רב משרשיא כוותיה דאבוה דאבא מסתברא דהא תלינן בזאב מורנא פליגי בה רב
חולין צב ע"ב גמרא והתורה חייבה עליו אמר אביי כוותיה דעולא מסתברא דאמר רב ששת אמר רב אסי חוטין
חולין צב ע"ב גמרא גאים ליה אמר אביי כוותיה דרבי אסי מסתברא דאמר רבי אבא אמר רב יהודה אמר
חולין צח ע"א גמרא כגון ששלקן ונמצא אפרוח באחת מהן ה''נ מסתברא דאי ס''ד רישא דלית בה אפרוח השתא
חולין קיג ע"א גמרא כיצד שהיה טהור מליח וטמא תפל ה''נ מסתברא דאי סלקא דעתך רישא שניהם מלוחים השתא
חולין קיט ע"ב גמרא המלאים לישנא אחרינא אמרי לה הכי נמי מסתברא דמשום שומר דאי סלקא דעתך משום יד
חולין קלו ע"ב גמרא אפי' טרפה אף ראשית הגז אפי' טרפה מסתברא ממעשר הוה ליה למילף שכן זכרים טמאין
חולין קמ ע"ב גמרא דלא נגעה עלייהו והיינו רובדי אילן ה''נ מסתברא דאי סלקא דעתך רובדי אילן פטור אדתני
חולין מה ע"ב רש"י במשהו ודליבא פליגי רב ושמואל וכלישנא קמא מסתברא דהא קם ליה רבי יוחנן כוותיה דאמר
חולין מו ע"א רש"י שייך למיתני וזריק ומטביל לא שייך ביה ומסתברא דהכי קאמר רבי חייא זריק לה לכבד
חולין נ ע"א רש"י לא סתים ודרב נחמן אלישנא קמא והכי מסתברא כלישנא קמא כדאמרינן במקום שנהגו (פסחים דף
חולין עד ע"ב רש"י מילי. כגון בן פקועה: מאי אהני ליה. ומסתברא דהאי ממעט דכבישרא בדיקולא הוא וכי מרבי
חולין קיד ע"א רש"י מרבויא דקרא וגדולה מביניא וקשיא לי חדא דמסתברא קרא כי רבי לאחותו גדולה
חולין קיד ע"ב רש"י מרבויא וקטנה לא מיתרביא ליה מיניה משום דמסתברא כי רבי קרא לאיסורא גדולה רבי דנאסרה
חולין קטו ע"א רש"י דהא כתיב לא תאכל כל שתיעבתי לך ומסתברא דאיסורא דקרא עליה קאמר דהא אכיל תועבה
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר